Kết quả hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, thâm nhập cộng đồng của học viên khóa D30 – Trường Đại học PCCC tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học PCCC, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Hội, học viên khóa D30 đã thực hiện nội dung hoạt động thực tế theo đúng kế hoạch, linh hoạt và đạt kết quả cao nhất; tổ chức hoạt động thực tế của học viên có kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức với việc rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng thực hành cho học viên; trong thời gian thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng lao động) với nhân dân, học viên đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Bộ Công an, của nhà trường và chính quyền địa phương.

 

Hoạt động thực tế chính trị – xã hội của học viên khóa D30 đã đạt được những kết quả to lớn, trong đó có hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, thâm nhập cộng đồng địa phương nơi sinh sống. Trong đó, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu như: Học viên được tìm hiểu về lịch sử truyền thống anh hùng của địa phương; nghe 02 buổi báo cáo chuyên đề về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự của địa phương; kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; tìm hiểu về các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, cứu nạn khi thiên tai, bão lũ xảy ra; tìm hiểu kết quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của chính quyền địa phương; kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân; các chương trình và mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, Đoàn thực tế còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động lao động, xã hội, từ thiện tại cộng đồng địa phương, được chính quyền và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Hải Vân – Lan Hương (BM1) – Thu Hằng (BM3) 

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND
Khoa Phòng cháy tổ chức cho học viên lớp K38A đi thực tế
Đề án tuyển sinh năm 2020