THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

1. Họ và tên học viên: Trần Quang Vịnh      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/09/1986

4. Nơi sinh: Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

5. Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1650/QĐ-T34-P2 Ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ;

9. Mã số: 60.86.01.13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thanh Bình

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong luận văn đã tập trung nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau:

– Các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp

– Các hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp;

– Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhận xét, đánh giá rút ra nguyên nhân, thiếu sót, tồn tại.

– Dự báo tình hình phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

– Đề xuất một số các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn Luận văn giúp đề xuất một số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp không chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh mà còn tất cả các địa phương khác trên cả nước.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name : Tran Quang Vinh         2. Sex: Male

3. Date of birth: 18/09/1986              4. Place of  birth: Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

5. Admission decision number: 1650/QĐ-T34-P2 on 22th September 2016 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention

6. Changes in academic process: none

7. Official thesis title: Solutions for operational improvement of strength fire-fighting for petrol stores in Ha Noi city

8. Major: Fire fighting, fire prevention, and rescue;.  

9. Code: 60.86.01.13

10. Supervisors: Doctor. Le Thanh Binh

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis illustrates principal features of local fire prevetion and fighting units of the industrial park in Quang Ninh provine. This thesis is aiming to highlight some following primary points:

– Fire regulations and laws for the industrial park

– Operation of local fire prevetion and fighting units among industrial park

– Study and evaluate operation of local fire prevetion and fighting units of the industrial park in Quang Ninh provine. After that, drawing outstanding issues and their causes.

– Forecast how industrial park in Quang Ninh provine will develop and operate in the future

– Suggest some solutions of enhancing the quality of local fire prevetion and fighting units of  industrial park in Quang Ninh provine.

12. Practical applicability, if any: The thesis helps to suggest several feasible solutions so as to enhance the quality of local fire prevetion and fighting         (List them in chronological order)

 

                                                                                    Date: ……………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: Tran Quang Vinh

 

  

Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo thông qua dạy học dựa trên giải quyết vấn đề
Xe chữa cháy PM-160 – Giải pháp trong công tác chữa cháy rừng
Một số quy định liên quan về an toàn cháy đối với hệ thống điện