Hội thảo khoa học “Quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”

 TS Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì Hội thảo.


Cùng dự Hội thảo còn có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND…

Thiếu tướng Trần Vi Dân phát biểu tại Hội thảo.


Hội thảo được tổ chức trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Quá trình triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 60 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND. 

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề cũng như những giải pháp trong quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: Tiếp tục làm sáng rõ bản chất khoa học, cách mạng, tính chân lý và phát triển tất yếu của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta, cũng như đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời đại ngày nay; Phân tích, luận giải, làm rõ hơn nội dung khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và việc quán triệt, vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực CAND trong tình hình mới; Khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc đấu tranh lý luận, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay…

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Trần Vi Dân nêu rõ, đây là Hội thảo khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để nghiên cứu, khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn, đồng thời đề xuất những vấn đề cần bảo vệ, bổ sung, phát triển và quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đồng thời khẳng định vai trò to lớn của các lực lượng, cơ quan, đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu trong quá trình tham gia bảo vệ, bổ sung, phát triển và quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, góp phần định hướng chính trị trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học của các nhà trường Công an trong tình hình mới…

 

 

CTV
Hồ Chí Minh – tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, không thể xuyên tạc
Học tập tư tưởng, phong cách lãnh đạo vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu”