LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN HOÀNG TUẤN          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/5/1974.

4. Nơi sinh: xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với khách sạn; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Cùng với đó, luận văn đưa ra dự báo tình hình, những yêu cầu mới đặt ra và đề xuất các giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các khách sạn trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố:

– Bài báo “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”, Tạp chí PCCC – Trường Đại học PCCC, Bộ Công an, Số 122, tháng 9/2019.

– Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định trước tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học PCCC, tháng 11/2019.

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN HOANG TUAN    2. Gender: Male

3. Date of birth: 19th May, 1974.

4. Place of birth: Hoang Son commune, Hoang Hoa district, Thanh Hoa province

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated 30th August, 2017 of the Rector of the University of Fire.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: State management of fire fighting and prevention for hotels in Quy Nhon city, Binh Dinh province.

8. Major: Fire and rescue; Code: 8.86.01.13.

9. Scientific instructors: Assoc. Nguyen Manh Ha – Former Rector of the University of Fire.

10. Summary of the results of the thesis:

The thesis topic clarifies the theoretical issues of state management on fire fighting and preventio for the hotel; analyzing and assessing the characteristics and situation of state management on fire fighting and prevention of the Fire Fighting and Prevention Police forces for hotels in Quy Nhon city, Binh Dinh province; Since then, the thesis shows the advantages, limitations, exist and causes of those limitations and shortcomings. Along with that, the thesis gives predictions of the situation, new requirements and proposes theoretical and practical solutions to help the Fire Fighting and Prevention Police forces improve the effectiveness of state management of fire fighting and prevention with hotels in the near future.

11. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis will contribute to improving the efficiency of state management on fire protection of the Fire Fighting and Prevention Police forces for hotels in Quy Nhon city, Binh Dinh province; It also serves as a reference for scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical officers doing on fire fighting and prevention.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis – related publications:

– Article “State management on fire prevention and fighting for hotels that meet the development requirements of Quy Nhon city, Binh Dinh province”, Journal of fire fighting and prevention, University of Fire, Ministry of Public Security, No. 122 , September 2019.

– “The work of fire fighting and prevention, rescue in Binh Dinh province in the face of climate change response”, Proceedings of Scientific Conference, University of Fire, November 2019. 

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng