THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

1. Họ và tên học viên: Lý Thanh Phong                         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/11/1980.

4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

9. Mã số: 8.86.01.13.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Đông Hưng.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại KCN.

– Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động PCCC của lực lượng PCCC cơ sở tại KCN Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó rút ra những ưu điểm, thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân của những thiếu sót, tồn tại đó.

– Dự báo tình hình và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại KCN Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn giúp đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại KCN Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Không.

                                                                                           Tháng 10 năm 2019

                                                                                               Học viên

 

                                                                                                  Lý Thanh Phong

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Ly Thanh Phong

2. Sex: Male

3. Date of birth: 28/11/1980

4. Place of  birth: Ho Chi Minh city.

5. Admission decision number: 1906/QĐ-T34-P2 on 30th September 2018 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The effectiveness of local firefighter forces in Binh Chieu industrial zone in Thu Duc district, Ho Chi Minh city.

8. Major: The organization of fire and rescue 

9. Code: 8.86.01.13

10. Supervisors: PhD Tran Dong Hung, University of Fire Fighting and Prevention

11. Summary of the findings of the thesis:

Researching theoretical issues on the operation of firefighter forces at local level in industrial zones;

– Studying, analyzing and evaluating the situation of fire prevention and fighting activities of local firefighter forces in Binh Chieu industrial zone in thu duc district, Ho Chi Minh city; on this basis, to draw out the advantages, shortcomings, drawbacks and causes of such shortcomings and drawbacks;

– Forecasting the situation and suggesting some solutions to improve the effectiveness of local firefighter forces in Binh Chieu industrial zone in Thu Duc district, Ho Chi Minh city.

12. Practical applicability, if any:

The thesis helps to suggest some feasible suggesting some solutions to improve the effectiveness of local firefighter forces in Binh Chieu industrial zone in Thu Duc district, Ho Chi Minh city.

13. Thesis-related publications: No.

Date: 10/2019

                                                                                                      Signature:

                                                                          Full name: LY THANH PHONG

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố Viêng Chăn nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh