THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN : Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 1. Họ và tên học viên: LÊ SỸ DUY;              2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh:  01/10/1991.

4. Nơi sinh: Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1906/QĐ-T34-P2, ngày 30/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Xuân Hòa.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong các khu công nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Đồng thời, đánh giá tình hình đặc điểm có liên quan đến thực trạng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong các khu công nghiệp trên địa bản tỉnh Hải Dương nhằm chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Trên cơ sở đó, luận văn dự báo tình hình và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

– Các giải pháp của luận văn giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp trên địa bàn các địa phương đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương tham khảo, vận dụng trong hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nói chung và hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đối với khu công nghiệp nói riêng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp.

– Kết quả nghiên cứu của luận văn là nguồn tài  liệu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và học viên trường Đại học PCCC.

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE SY DUY               2. Sex: Male.

3. Date of birth: 01/10/1991.                      

4. Place of birth: Hai Duong, Viet Nam.

5. Admission decision number: No. 1906/QĐ-T34-P2 dated August 30th, 2017 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting.

6. Changes in academic process: No.

7. Name of dissertation: “Activities of grassroots fire prevention and fighting forces in industrial parks in Hai Duong province”.

8. Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Dr. Bui Xuan Hoa – Director of Language Center – Informatics – The University of Fire Fighting and Prevention.

10. Summary of the findings of the thesis:

The dissertation research has clarified the basic theoretical issues about the operation of the grassroots fire prevention and fighting force in industrial parks and the factors affecting the operation of mechanical fire prevention and fighting forces facility. At the same time, assessing the situation of characteristics related to the actual operation of the grassroots fire prevention and fighting force in industrial parks in Hai Duong province in order to point out the advantages, limitations and shortcomings and the cause of those problems and limitations. On that basis, the thesis predicts the situation and provides solutions to improve the operational efficiency of the grassroots fire prevention and fighting force in industrial parks in Hai Duong province.

11. Practical applicability:

– The solutions of the thesis help the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial areas in localities, especially the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial areas in Hai Duong province to consult, apply in the operations of the firm’s forces fire prevention and fire fighting in general and operations of the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial areas in particular; contribute to raising the effectiveness of the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters.

– The research results of the thesis are the source of reference materials for the teaching and learning activities of UFFP staffs, teachers and students.

 

 

Date:  11/2019

 

Signature: …………………

Full name: LE SY DUY

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2014