THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

1. Họ và tên học viên: Đào Anh Thi            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/10/1990.

4. Nơi sinh: Châu Bình – Giồng Trôm – Bến Tre

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Đồng Xuân Thọ, Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn đã đánh giá khái quát được tổ chức lực lượng và thực trạng hoạt động của đội PCCC cơ sở trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong những năm qua, đồng thời rút ra những kết quả đã đạt được, những tồn tại, thiếu sót trong công tác này và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đó.

– Luận văn đã đưa ra được những dự báo có tính khoa học có liên quan đến hoạt động của đội PCCC cơ sở trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong những năm tới và đưa ra một số giải pháp về lý luận và thực tiễn giúp lực lượng PCCC cơ sở trong các Khu Công nghiệp nắm vững và vận dụng vào công tác của mình.  

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Bài báo: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Đội PCCC cơ sở trong các khu công nghiệp trên đại bàn tỉnh tiền Giang – Tạp chí PCCC số 120, tháng 7/2019.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Dao Anh Thi.         2. Sex: Male

3. Date of birth: October 2sd,1990.           

4. Place of birth: Chau Binh – Giong Trom – Ben Tre.

5. Admission decision number: 1906/QĐ-T34-P2  Dated: August 30, 2019.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Activities of grassroots fire prevention and fighting forces in industrial areas in Tien Giang province.

8. Major: Fire Fighting Prevention and Rescue.

 9. Code: 8.86.01.13 

10. Supervisors: Professor. Dr. Dong Xuan Tho, University of Fire Prevention and Fighting.

11. Summary of the findings of the thesis:

– The thesis has general evaluated the organization of the force and the actual operation status of the grassroots fire prevention and fighting team in industrial areas in Tien Giang province in the past years, and beside that it has shown out the achieved results, the shortcomings of this work and indicated the causes of those shortcomings, limitations.

– The thesis has made scientific predictions related to the operation of the grassroots fire prevention and fighting team in industrial areas in Tien Giang province in the coming years and gave some solutions on theory and reality to help the grassroots fire prevention and fighting forces in industrial areas master and apply them in their work.

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Article: Improving the propaganda quality of grassroots fire prevention and fighting teams in industrial areas in Tien Giang province – Fire protection journal No. 120, July 2019.

Date: ……………………

Signature: ………………

                                                                                             Full name: Dao Anh Thi

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.