THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

1. Họ và tên học viên:          Vũ Anh Đức             2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh:   07/09/1990               

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tại luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Quang Thắng – Phó Trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo sau đại học, Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã thực hiện những nội dung cơ bản:

+ Nghiên cứu làm rõ nhận thức lý luận lý luận quản lý nhà nước về PC&CC đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch của lực lượng Cảnh sát PC&CC;

+ Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về PC&CC của lực lượng Cảnh sát PC&CC đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ đó, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, khó khăn thuận lợi, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót;

+ Dự báo và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PC&CC đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ được dùng làm luận cứ để xây dựng và hoàn thiện các văn bản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PC&CC của lực lượng Cảnh sát PC&CC đối với hoạt động của các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Luận văn được nghiên cứu hoàn thành có thể làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu giảng dạy tại trường Đại học PC&CC và một số cơ sở đào tạo khác có liên quan

.12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có

 

 

                                                                      

 

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

 

 

1. Full name:  Vũ Anh Đức                    2. Gender: Male

 

3. Date of birth: September 07, 1990

4. Place of birth: Ha Nam Province

5. Admission decision number: No 1906/QĐ-T34-P2, dated August 30, 2017, of The University of Fire fighting and prevention’s Headmaster.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: State management on fire prevention and fighting for tourism domestic waterway vessels in Hai Phong city.

8. Major: Fire fighting, prevention and rescue; Code: 60.86.01.13

9. Supervisor: Dr. Nguyen Quang Thang, Deputy Head of Training management and postgraduate education department, the University of Fire fighting and prevention.

10. Summary of the thesis findings:

The thesis has discussed the following contents:

+ Research to clarify the cognitive reasoning of state management on fire prevention and fighting (FPF) for domestic waterway vehicles for tourism of the FPF police force;

+ Survey, analyze and assess the state management of FPF activities of the fire FPF police force for domestic tourism waterway vehicles in Hai Phong city. Hereinafter, clearly indicate the achievement, difficulties and causes of the limitations and shortcomings;

+ Forecast and propose solutions to improve the efficiency of state management of fire prevention and fighting for domestic tourism waterway vehicles of FPF police force in Hai Phong city.

11. Practical applicability, if any:

The thesis results will be used as the basis for developing and completing documents, improving the effectiveness of state management of FPF of the FPF police force for the operation of domestic tourism waterway vehicles in Hai Phong city. The completed thesis can be used as a reference to do research and teach at the University of Fire Prevention and Fighting and a other relevant training institutions.

12. Thesis-related publications: None

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố Viêng Chăn nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.