Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông tư số 01-TT/ĐUCA về Đại hội Đảng bộ các cấp và Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền trong CAND

 

 

Đồng chí TS. Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng,

Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu các nội dung

của Chỉ thị số 35, Thông tri số 01, Quy định số 205.

 

Đồng chí TS. Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đến dự và trực tiếp quán triệt những nội dung trong Hội nghị.

Về phía nhà trường có đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên là đảng viên nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí TS. Nguyễn Đức Hà giới thiệu về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; thông báo kết luận của hội nghị TW 10 khóa 12, Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trong đó, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, vì vậy các cấp ủy phải tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020”. 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Thông tri số 01-TT/ĐUCA về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là một trong những điểm nổi bật trong tham mưu về công tác cán bộ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường nghiêm túc quán triệt, học tập những nội dung đã được cung cấp trong Hội nghị, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Thông tri, quy định của Bộ Chính trị và Bộ Công an về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền trong CAND.

PV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo Đề án “Xây dựng Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy điện tử”
Khoa Phòng cháy tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2013 – 2014
Bộ Công an chúc mừng các nhà giáo CAND được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.