THÔNG TIN LUẬN VĂN Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

 

1. Họ và tên học viên: Trần Lê Anh Đức                       

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 28/4/1982.

4. Nơi sinh: xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9. Mã số: 8.86.01.13.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xã Hội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tại cảng hàng không.

– Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động PCCC của lực lượng PCCC chuyên ngành tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; trên cơ sở đó rút ra những ưu điểm, thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân của những thiếu sót, tồn tại đó.

– Dự báo tình hình và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn giúp đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Không.

Tháng 10/2019

Học viên:

Trần Lê Anh Đức

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name : Tran Le Anh Duc

2. Sex: Male

3. Date of birth: April 28th, 1982

4. Place of  birth: Quang Binh.

5. Admission decision number: 1906/QĐ-T34-P2 on 30th September 2017 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The effectiveness of local firefighter forces in Da NangInternationalAirport.

8. Major: The organization of fire and rescue 

9. Code: 8.86.01.13

10. Supervisors: Doctor Nguyen Xa Hoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

Researching theoretical issues on the operation of firefighter specific in International Airport;

– Studying, analyzing and evaluating the situation of fire prevention and fighting activities of local firefighter specific in Da Nang International Airport; on this basis, to draw out the advantages, shortcomings, drawbacks and causes of such shortcomings and drawbacks;

– Forecasting the situation and suggesting some solutions to improve the effectiveness of local firefighter specific in Da NangInternationalAirport.

12. Practical applicability, if any:

The thesis helps to suggest some feasible suggesting some solutions to improve the effectiveness of local firefighter specific in Da NangInternationalAirport.

          13. Thesis-related publications: No.

Date: 10/2019

                                                                                                      Signature:

                                                                          Full name: Tran Le Anh Duc

 

 

 

 

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013-2014
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Năm bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ