THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Họ và tên học viên: Vũ Tiến Đạt                          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/10/1990

4. Nơi sinh: Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1906/QĐ-T34-P2 ngày 30/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

8. Chuyên ngành: PCCC & CNCH                       Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đồng Xuân Thọ

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua khảo sát thực tế, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng chất lượng công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, rút ra những ưu, nhược điểm và những nguyên nhân của các thiếu sót, tồn tại đó. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các giải pháp đưa ra có tính khả thi, có thể được vận dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và trong công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

– Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy môn Tuyên truyền, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ; Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC…

– Các giải pháp đưa ra có thể được vận dụng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại các cửa hàng Gas trên địa bàn cả nước.

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

  

1. Full name : VU TIEN DAT        2. Sex: Male

3. Date of birth: 10/10/1990        4. Place of  birth: Thai Binh province

5. Admission decision number: 1906/QĐ-T34-P2 dated 30th August, 2017 of the Rector by the University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “The dissemination of fire prevention for gas-retailed store in Dong Nai province. “

8. Major: Fire fighting & Prevention and Rescue                Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Professor and Dr Dong Xuan Tho

10. Summary of the findings of the thesis:

This thesis has studied in depth the rationale for the quality of the dissemination of fire prevention for gas-retailed store  in Dong Nai province. Through actual survey, the author conducted assessment of the quality of the dissemination of fire prevention for gas-retailed store in Dong Nai province, then derive at pros and cons as well as the reasons for these shortcomings. Simultaneously, offering solutions to improve the quality of the dissemination of fire prevention for gas-retailed store in Dong Nai province. The given solution is feasible, can be applied in fire prevention, fire extinguishing on-spot in the gas-retailed store  as well as work instructions, inspection of the police force on fire prevention, fire extinguishing and rescue in  Dong Nai province.

11. Practical applicability, if any:

– Thesis can be used as references for teaching courses for Disemination on fire protection subject; The Development of  Rapid-reponsed Force,  Rasing Awareness on Fire Prevention for People, etc.

– The given solution can be applied to improve the quality of the dissemination of fire prevention for gas-retailed store in Dong Nai province.

12. Further research directions, if any: Research solutions to improve the quality of the dissemination of fire prevention for gas-retailed store all over the country.

                                                                                    Date: 10/2018

                                                                     Signature: …………………

                                                                          Full name: Vu Tien Dat

Nghiên cứu sinh Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ tại Học viện Phòng cháy quốc gia Liên Bang Nga
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với khu Chế xuất Linh Trung I – Quận Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ.