ĐỀ CƯƠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH TUYỂN MỚI KHÓA 4 ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2023

I.MÔN TOÁN CAO CẤP

 1. Cấu trúc đề thi

– Đề thi môn Toán cao cấp tuyển sinh khóa 4 đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Đề thi môn Toán cao cấp) được xây dựng theo dạng thức tự luận gồm 5 câu, mỗi câu hai ý, mỗi ý một điểm với điểm tối đa của bài thi là 10 điểm.

– Thời gian làm bài là 180 phút, không kể thời gian phát đề.

 1. Nội dung kiến thức thi

– Đề thi môn Toán cao cấp được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức về môn Toán cao cấp của thí sinh đã được học trong chương trình giáo dục đại cương, tương đương với nội dung của chương trình đào tạo đại học chính quy trong trường Đại học PCCC. Các nội dung kiến thức bao gồm phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến; phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến; ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Cụ thể như sau:

 • Hàm số một biến số thực
  • Giới hạn và tính liên tục của hàm số
  • Phép tính vi phân của hàm một biến
  • Phép tính tích phân của hàm một biến
 • Hàm số nhiều biến số thực
  • Giới hạn và tính liên tục của hàm nhiều biến
  • Đạo hàm riêng của hàm nhiều biến
  • Cực trị của hàm nhiều biến
 • Tích phân hàm nhiều biến
  • Tích phân hai lớp, các công thức đổi biến
  • Tích phân ba lớp, các công thức đổi biến
  • Tích phân đường và công thức Green
 • Lý thuyết chuỗi
  • Chuỗi số dương
  • Chuỗi đan dấu
  • Chuỗi lũy thừa
 • Phương trình vi phân
  • Phương trình vi phân cấp một
  • Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai với hệ số hằng
 • Đại số tuyến tính
  • Ma trận và các phép toán trên ma trận
  • Định thức và cách tính định thức
  • Hệ phương trình tuyến tính
 1. Tiêu chí đánh giá

Đề thi được phân hóa và đánh giá theo 4 cấp độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng (thấp) và vận dụng cao. Các cấp độ nhận thức được hiểu như sau:

Nhận biết là học viên nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung, vấn đề đã học (trong giáo trình) khi được yêu cầu.

Thông hiểu nghĩa là học viên hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ đã được học trên lớp.

Vận dụng (thấp) là học viên vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp.

Vận dụng cao là học viên có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương.

 1. Tài liệu ôn thi môn Toán cao cấp

– Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Toán học cao cấp, tập 1, NXB Giáo dục.

–  Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Toán học cao cấp, tập 2, NXB Giáo dục.

– Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Toán học cao cấp, tập 3, NXB Giáo dục.

– Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006),  Bài tập Toán học cao cấp, tập 1, NXB Giáo dục.

– Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006),  Bài tập Toán học cao cấp, tập 2, NXB Giáo dục.

– Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006),  Bài tập Toán học cao cấp, tập 3, NXB Giáo dục.

 

II.MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

 1. Cấu trúc đề thi

a) Về kết cấu của đề thi

– Nội dung đề thi đảm bảo bám sát chương trình ôn thi do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy xây dựng và ban hành.

– Đề thi đảm bảo đánh giá ở 03 cấp độ:

+ Mức độ biết chiếm 30%.

+ Mức độ thông hiểu chiếm 50%.

+ Mức độ vận dụng chiếm 20%.

b) Về phân bổ kiến thức trong đề thi

Kiến thức được phân bổ theo các nội dung sau:

– Các nguyên lý nhiệt động hóa học

– Cân bằng hóa học

– Động hóa học

– Dung dịch

– Điện hóa học

 1. Dạng thức đề thi

a) Bài thi: Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

b) Thông tin chung về đề thi

– Số lượng câu hỏi trong đề thi: Đề thi gồm 05 câu

– Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài thi môn Hóa học là 180 phút.

– Điểm của bài thi và phương pháp tính điểm

+ Tổng điểm của bài thi là 10 điểm.

+ Phương pháp tính điểm: theo từng câu trong đề thi

– Hình thức thi: Tự luận.

 1. Phạm vi kiến thức của đề thi

a) Các nguyên lý nhiệt động hóa học

– Áp dụng các nguyên lý I, II trong hóa học

– Tiêu chuẩn xác định chiều diễn biến của phản ứng

b) Cân bằng hóa học

– Xác định các hằng số cân bằng phản ứng

– Vận dụng nguyên lý Le Chaterlie

c) Động hóa học

– Phương trình động học và bậc phản ứng

– Các yếu tố ảnh hưởng và kiểm soát phản ứng

d) Dung dịch

– Tính chất của dung dịch

– pH dung dịch, độ tan của các chất ít tan

e) Điện hóa học

– Thế điện cực

– Pin điện

 1. Tiêu chí đánh giá

a) Đánh giá ở mức độ biết: Thí sinh trình bày đúng các nội dung cơ bản của vấn đề trong yêu cầu của đề thi trên cơ sở kiến thức được ôn tập.

b) Đánh giá ở mức độ thông hiểu: Thí sinh áp dụng được các nội dung cơ bản của vấn đề trong yêu cầu của đề thi trên cơ sở kiến thức được ôn tập.

c) Đánh giá ở mức độ vận dụng: Thí sinh vận dụng sáng tạo các nội dung cơ bản của vấn đề trong yêu cầu của đề thi trên cơ sở kiến thức được ôn tập để giải quyết các vấn đề .

 1. Tài liệu ôn tập

Các tài liệu Hóa học đại cương như:

– Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách (2022), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB GD.

– Vũ Đăng Độ (2013), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB GD.

– Đào Đình Thức (2008), Hóa học đại cương, NXB ĐHQGHN.

–  Nguyễn Hạnh (2009), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB GD.

 

III. MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

 1. Cấu trúc đề thi

– Đề thi môn Vật lý đại cương tuyển sinh khóa 4 đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Đề thi môn Vật lý đại cương) được xây dựng theo dạng thức tự luận gồm 5 câu, mỗi câu hai ý, mỗi ý một điểm với điểm tối đa của bài thi là 10 điểm.

– Thời gian làm bài là 180 phút, không kể thời gian phát đề.

 1. Nội dung kiến thức thi

– Đề thi môn Vật lý đại cương được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức về môn Vật lý đại cương của thí sinh đã được học trong chương trình giáo dục đại cương, tương đương với nội dung của chương trình đào tạo đại học chính quy trong trường Đại học PCCC. Các nội dung kiến thức bao gồm: cơ học, nhiệt học, điện từ học, quang học, vật lý nguyên tử và hạt nhân. Cụ thể như sau:

– Cơ học

+ Động lực học chất điểm

+ Động lực học hệ chất điểm và vật rắn

+ Năng lượng

+ Cơ học chất lưu

– Nhiệt học

+ Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

+ Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

+ Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học

+ Phương trình trạng thái của khí thực

– Điện từ học

+ Trường tĩnh điện

+ Từ trường

+ Cảm ứng điện từ

+ Trường điện từ

+ Dao động và sóng điện từ

– Quang học

+ Quang học sóng

+ Quang học lượng tử

– Vật lý nguyên tử và hạt nhân

+ Cơ học lượng tử

+ Vật lý nguyên tử

+ Vật lý hạt nhân

 1. Tiêu chí đánh giá

Đề thi được phân hóa và đánh giá theo 3 mức độ nhận thức là nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Các mức độ nhận thức được hiểu như sau:

Mức độ
Biết Thông hiểu Vận dụng
Điểm Thời gian Điểm Thời gian Điểm Thời gian
3 45 phút 5 90 phút 2 45 phút

Trong đó:

Nhận biết là học viên nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung, vấn đề đã học (trong giáo trình) khi được yêu cầu.

Thông hiểu nghĩa là học viên hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ đã được học.

Vận dụng là học viên có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được học ở mức độ tương đương.

 1. Tài liệu ôn thi môn Vật lý đại cương

Lương Duyên Bình (2012), Vật lí đại cương, tập 1,2,3, NXB Giáo dục.

Lương Duyên Bình (2012), Bài tập vật lí đại cương, tập 1,2,3, NXB Giáo
dục.

 

* Đề thi tham khảo môn Toán cao cấp

 

 

* Đề thi tham khảo môn Hóa học đại cương 

 

 

* Đề thi tham khảo môn Vật lý đại cương 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

 

Nên tổ chức xét tuyển vào ĐH, CĐ.
THƯ CẢM ƠN
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không thể bỏ điểm sàn