THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 1. Họ và tên học viên: PHẠM TẤN ĐẠT.
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 03/5/1985.
 4. Nơi sinh: xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 355/QĐ-T06-P3, ngày 20/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13

 1. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN ĐỨC HOÀN – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
 2. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận án đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các KCN; đánh giá khái quát đặc điểm tình hình có liên quan đến quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ đó, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định, rút ra các ưu điểm, cũng như hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn, cùng với đó là dự báo tình hình và những thuận lợi, khó khăn trong quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các KCN, luận văn đã xây dựng được 07 giải pháp góp phần giúp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định thời gian tới.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý nhà nước về PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Công tác Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

– Bài báo: Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các KCN theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Bình Định, Tạp chí PCCC số 169 tháng 8 năm 2023, Hà Nội. (tr.14-15,21). ISSN 1859-4719.

– Bài báo: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 8 năm 2023, Hà Nội. (tr.224-228). ISSN 1859-3917.

 

INFORMATION OF MASTER THESIS

 1. Full name: PHAM TAN DAT
 2. Gender: Male
 3. Date of birth: May 3th, 1985
 4. Place of birth: Tay Son district, Binh Dinh province.
 5. Admission decision number: No. 355/QD-T06-P3, dated April 20, 2021 of the Principal of Fire Prevention University.
 6. Changes during academic process: None
 7. Name of dissertation: State management of fire prevention and fighting for wooden processing factories in Binh Đinh industrial zones according to the functions of the Fire and Rescue Police.
 8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13
 9. Supervisors: Doctor Tran Duc Hoan, University of Fire Fighting and Prevention
 10. Summary of the thesis result:

The thesis has researched a number of theoretical issues on state management of fire prevention and fighting for wood processing facilities in industrial parks; General assessment of situation characteristics related to state management of fire prevention and fighting for wood processing facilities in industrial parks in Binh Dinh province. From there, analyze and evaluate the current state of state management of fire prevention and fighting for wood processing establishments in industrial parks in Binh Dinh province, drawing out advantages, as well as limitations, shortcomings and the causes of those limitations and shortcomings. On the basis of theoretical and practical research, along with forecasting the situation and advantages and difficulties in state management of fire prevention and fighting for wood processing establishments in industrial parks, the thesis has Developed 07 solutions to help the Fire and Rescue Police force of Binh Dinh Provincial Police improve the effectiveness of state management of fire prevention and fighting for wood processing facilities in industrial parks in Binh Dinh province over the next time.

 1. Capacity of practical application:

The research results have the potential to be applied to the practice of state management of fire prevention and fighting by the Fire and Rescue Police Department of Binh Dinh Provincial Police for wood processing facilities in industrial parks in the area.

 1. Further research directions:

State management of fire prevention and fighting for wood processing facilities in industrial parks according to the functions of the Fire and Rescue Police force.

13.Thesis-related publications:

– Article: State management of fire prevention and fighting for wood processing facilities in industrial parks according to the functions of the Fire Prevention and Fighting Police force in Binh Dinh province, Fire Prevention and Control Magazine No. 169 August 2023 , Hanoi. (pp.14-15,21). ISSN 1859-4719.

– Article: Propaganda and dissemination of laws and knowledge about fire prevention and control for wood processing establishments in industrial parks in Binh Dinh province, Journal of Education and Society, special issue special August 2023, Hanoi. (pp.224-228). ISSN 1859-3917./.

 

 

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”
Giáo viên Bộ môn Cơ sở ngành PCCC đạt giải 3 cuộc thi “sáng tạo khoa học công nghệ về PCCC và CNCH năm 2019”