Cụm thi đua số 7 Bộ Công an ký Giao ước thi đua năm 2019

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất những nội dung cơ bản như: Thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, công tác đảng – công tác chính trị, công tác thanh tra, công tác kiểm tra giám sát và truyền thông, kịp thời phát hiện và nhân rộng, xây dựng các mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả để bồi dưỡng trở thành các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, lực lượng Công an nhân dân và Ngày truyền thống của đơn vị trong Cụm thi đua. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, gắn với các phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, tạo không khí đoàn kết, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. 

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị đã thông qua nội dung đăng ký thi đua năm 2019 và thống nhất quy chế hoạt động, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Cụm, đồng thời các đơn vị cam kết thực hiện tốt nội dung với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

PV 

Mãi khắc ghi lời Bác
Cảnh sát PC và CC tỉnh Khánh Hoà: Hỗ trợ, cứu hàng chục người dân mắc kẹt trong bão
Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh: Nhìn lại 3 năm thực hiện quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ