Quy định về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học của sinh viên; Biên soạn giáo trình tài liệu dạy học của trường Đại học PCCC

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Điều lệ trường Đại học (Ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ);
 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
 
Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BCA(X11) ngày 18/5/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND về biên soạn, ban hành, quản lý và sử dụng chương trình giáo dục, giáo trình, tài liệu dạy học trong CAND;
 
Căn cứ Quyết định số 3221/QĐ-BCA-H41 ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Công an;

Dưới đây là toàn bộ Quy định về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học của sinh viên; Biên soạn giáo trình tài liệu dạy học của trường Đại học PCCC (xem chi tiết tại đây)

Hội thảo tài liệu “Bài tập thủy lực đại cương”
Hội thảo khoa học quốc tế “Các hệ thống an toàn – 2017” tại Học viện Phòng cháy chữa cháy quốc gia Liên bang Nga
Nghiên cứu sinh Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ tại Học viện Phòng cháy quốc gia Liên Bang Nga