Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC: Hội thảo tài liệu giảng dạy

Thực hiện kế hoạch công tác năm học và tiến độ biên soạn tài liệu, ngày 6/4/2013, Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC đã tổ chức hội thảo tài liệu “Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học cung cấp nước chữa cháy” dùng cho hệ Đại học PCCC.

Cuộc hội thảo do đồng chí Trưởng Khoa, Thượng tá, ThS. Nguyễn Xã Hội chủ trì. Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học cung cấp nước chữa cháy” được nhóm tác giả thuộc tổ “Thủy lực và cung cấp nước chữa cháy” biên soạn trong năm học 2012 – 2013, đã hoàn thành cơ bản phần nội dung. Với 4 phần cơ bản, tài liệu “Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học cung cấp nước chữa cháy” thuộc nội dung của học phần “Cung cấp nước chữa cháy” hiện đang giảng dạy trong Trường Đại học PCCC.

Tại cuộc hội thảo, nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí giáo viên trong Khoa, ý kiến nhận xét của các chuyên gia, các đơn vị chức năng. Nội dung các ý kiến tập trung, đi sâu và làm rõ các vấn đề chuyên môn, đồng thời góp ý cho việc trình bày các phần của tài liệu đúng theo quy định. Sau khi thảo luận, làm rõ các nội dung được đóng góp, nhóm tác giả đã tiếp thu. Kết thúc buổi hội thảo, đồng chí Chủ tọa kết luận và giao nhiệm vụ cho nhóm tác giả tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện cuốn tài liệu trong thời gian sớm nhất để đưa ra hội thảo tại hôi đồng khoa học, giáo dục nhà trường. Nhóm tác giả đang nỗ lực quyết tâm hoàn thành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học cung cấp nước chữa cháy” đúng theo tiến độ đề ra.

 

Phạm Thu Hà

 

Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các chợ, trung tâm thương mại hiện nay.
Trường Đại học PCCC nghiệm thu Giáo trình dùng cho bậc học Trung cấp
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch mạng lưới đội chữa cháy chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh