Bộ môn Khoa học cơ bản tổ chức Hội thảo chuyên đề khoa học

Ngày 08/4/2013, Bộ môn khoa học cơ bản tiến hành hội thảo cấp bộ môn gồm 2 chuyên đề: “Các phương pháp phân tích thống kê và ứng dụng trong thống kê Phòng cháy” của đồng chí Đặng Văn Trọng và chuyên đề: “Thiết kế phần mềm xây dựng thời khóa biểu cho trường Đại học Phòng cháy chữa cháy” của đồng chí Phạm Thanh Tùng.

Chuyên đề “Các phương pháp phân tích thống kê và ứng dụng trong thống kê Phòng cháy” có hàm lượng khoa học cao, nó cung cấp các phương pháp phân tích thông kê nói chung và ứng dụng trong thông kê Phòng cháy nói riêng bao gồm: phương pháp phân tích hồi quy, phương pháp phân tích phương sai một dấu hiệu, phương pháp phân tích phương sai hai dấu hiệu. Trong chuyên đề đã đưa ra được ví dụ có tính ứng dụng trong thống kê Phòng cháy. Chuyên đề: Thiết kế phần mềm xây dựng thời khóa biểu cho trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nêu thiết kế phần mềm xây dựng thời khóa biểu với dữ liệu được đưa vào là toàn bộ cán bộ giáo viên các khoa, bộ môn và giáo viên kiêm nhiệm cũng như mời giảng; các khoa học, lớp học, và số học sinh mỗi lớp; các phòng học và công dụng của các phòng học; kế hoạch chung của trường trong một kì học, kế hoạch giảng dạy ứng với từng khóa học và môn học, …. Với rất nhiều dữ liệu đầu vào, phần mềm đưa ra một thời khóa biểu hoàn chỉnh và tối ưu nhất. Phần mềm hoàn thành không những có ứng dụng trong việc xếp thời khóa biểu học tập của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy mà còn có thể ứng dụng để phân công công tác cho một cơ quan bất kì nào khác.

Sau hội thảo hai chuyên đề đã nhận được những ý kiến đóng góp bổ ích và sẽ sớm đưa vào nghiệm thu.

Trần Văn Huỳnh

 

Thẩm định 01 Giáo trình đào tạo trình độ Đại học PCCC và CNCH do Khoa Phòng cháy biên soạn
Họp nhóm nghiên cứu khoa học chuyên sâu lần thứ 2
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mô hình thí nghiệm hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2.