THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .

1. Họ và tên học viên:    Trần Hồng Vinh                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh:           25/07/1987                               

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1129/QĐ-T34-P2 ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tại luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Quang Thắng – Phó Trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo sau đại học, Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã thực hiện những nội dung cơ bản:

– Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

– Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

– Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Sản phẩm của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo góp phần bổ sung làm phong phú thêm lý luận công tác tuyên truyền về PCCC của lực lượng Cảnh sát PC&CC đối với các khu công nghiệp, phục vụ cho công tác đào tạo và hoạt động thực tiễn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Giúp cho lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về PCCC đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Tran Hong Vinh                      2. Gender: Male

3. Date of birth: July 25, 1987

4. Place of birth: Vinh Phuc province

5. Admission decision number: No 1129/QĐ-T34-P2, dated August 28, 2017, of The University of Fire fighting and prevention’s Headmaster.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Solutions to improve the effectiveness of the functional propaganda on fire prevention and fighting for industrial zones of fire prevention and fighting police in Vinh Phuc province.

8. Major: Fire fighting, prevention and rescue; Code: 60.86.01.13

9. Supervisor: Dr. Nguyen Quang Thang, Deputy Head of Training management and postgraduate education department, the University of Fire fighting and prevention.

10. Summary of the findings of the thesis:

– Studying the theoretical basis of the functional propaganda on fire prevention and fighting for industrial zones of fire prevention and fighting police in Vinh Phuc province;

– Examining, evaluating the real situation of the functional propaganda on fire prevention and fighting for industrial zones of fire prevention and fighting police in Vinh Phuc province;

– Proposing a number of feasible solutions to improve the effectiveness of the functional propaganda on fire prevention and fighting for industrial zones of fire prevention and fighting police in Vinh Phuc province.

11. Practical applicability, if any:

The thesis can be used as reference in researching the functional propaganda on fire prevention and fighting for industrial zones of fire prevention and fighting police; to support training activities and real performance of fire prevention and fighting. It helps the police force of Vinh Phuc province overcome inadequacies, gradually improve the effectiveness of the functional propaganda on fire prevention and fighting for industrial zones of fire prevention and fighting police in Vinh Phuc province.

12. Further research directions, if any:    

13. Thesis-related publications: None

 

Khoa Phòng cháy đổi mới phương pháp giảng dạy.
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh – Bộ môn Khoa học cơ bản bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ
Thiết bị cứu nạn, cứu hộ thủy lực