Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 335 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học PCCC. Các học viên được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng…

 

 

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

                   

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.

PV

Các chi bộ tại cơ sở 3 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú.
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và giới thiệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trường Đại học PCCC khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới