Trường Đại học PCCC tổ chức hội thảo tập bài giảng của Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PC, CC, CN, CH

 

 

Hội đồng hội thảo đóng góp ý kiến cho các nhóm tác giả 

 

“Kỹ thuật sử dụng các loại máy bơm chữa cháy” và “Kiểm tra, bảo dưỡng các loại ô tô, máy bơm chữa cháy” là 02 môn học thuộc chuyên ngành “ Kỹ thuật ô tô, máy bơm chữa cháy” của hệ trung cấp chính quy, một chuyên ngành mới được thành lập năm 2014 và chưa có tài liệu học tập chính thức. Do đó việc xây dựng tập bài giảng của 02 môn học này là rất cấp thiết và thực tế. Các nhóm tác giả đã trình bày cơ sở biên soạn và kết quả đạt được của tập bài giảng. Nội dung cơ bản của 02 tập bài giảng được chưa thành 3 bài giảng, các bài giảng bám sát chương trình chi tiết đã được ban hành. Tuy nhiên tập bài giảng “ Kiểm tra, bảo dưỡng các loại ô tô, máy bơm chữa cháy” cân bổ sung thêm quy trình kiểm tra cụ thể cho các hệ thống trên xe và máy bơm chữa cháy, căn chỉnh theo mẫu quy định. Tập bài giảng “ Kỹ thuật sử dụng các loại máy bơm chữa cháy” cần bổ sung thêm quy trình sử dụng cho bơm trục vít ở bài giảng số 3.

 

Nội dung của 02 tập bài giảng cơ bản đảm bảo yêu cầu của môn học, ngôn từ dễ hiểu, trình bày mạch lạc. Các nhóm tác giả sớm chỉnh sửa và đưa vào nghiệm thu làm tại liệu dạy và học cho học viên các khóa chuyên ngành.

 

Tiến Sơn – Mạnh Hùng (Khoa 1)

Mô hình “Bến tàu du lịch tự quản về an toàn PCCC&CNCH” – cần chủ động PCCC từ cộng đồng
Một số kỹ thuật chữa cháy thông dụng
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp