Quy định về kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Công an nhân dân

 

Thông tư số 46/2017/TT-BCA bao gồm 04 chương, 18 điều. Trong Chương 1 quy định chung gồm có 03 điều. Ngoài phạm vi điều chỉnh như đã đề cập ở trên, Thông tư còn quy định các nguyên tắc kiểm tra an toàn về PCCC ở Điều 2, gồm 04 nguyên tắc như tuân thủ quy định của pháp luật về PCCC, bảo đảm sự chỉ huy, chỉ đạo thống nhất trong tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC…; đặc biệt ở Điều 3 của Chương 1 đã quy định về tiêu chuẩn của cán bộ kiểm tra an toàn về PCCC, theo đó, cán bộ kiểm tra an toàn về PCCC phải bảo đảm đủ các tiêu chuẩn: tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp PCCC, trường hợp chưa bảo đảm biên chế số lượng cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn theo quy định thì được bố trí cán bộ kiểm tra đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp CAND hoặc tốt nghiệp đại học các trường ngoài ngành CAND về lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng và đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CAND để thực hiện công tác kiểm tra; thời gian công  tác trong lĩnh vực PCCC ít nhất 12 tháng đối với cán bộ có trình đại học PCCC, 24 tháng đối với cán bộ có trình độ chuyên môn khác; đã được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ kiểm tra an toàn về PCCC.

 

Chương 2 của Thông tư spps 46/2017/TT-BCA quy định về kiểm tra an toàn về PCCC, trong đó đã quy định về việc bố trí cán bộ kiểm tra quản lý địa bàn cơ sở (Điều 4), lưu ý đối với trường hợp quản lý theo địa bàn, 01 cán bộ kiểm tra quản lý không vượt quá 01 địa bàn cấp huyện; trường hợp quản lý theo cơ sở, 01 cán bộ kiểm tra quản lý không vượt quá 100 cơ sở (trong đó, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không vượt quá 50% tổng số cơ sở được giao quản lý). Ngoài ra, trong chương 2 còn quy định về nhiệm vụ của cán bộ kiểm tra (Điều 5), quyền hạn của cán bộ kiểm tra (Điều 6). Bên cạnh đó, chương 2 còn quy định trình tự kiểm tra về PCCC, trong đó đã quy định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra (Điều 7), triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra (Điều 8), sau khi kiểm tra (Điều 9).

 

Chương III của Thông tư số 46/2017/TT-BCA quy định về việc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về PCCC như: đối tượng, nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ kiểm tra (Điều 10); thẩm quyền, thời gian tập huấn nghiệp vụ kiểm tra (Điều 11); tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra (Điều 12); tổ chức kiểm tra kết quả tập huấn nghiệp vụ kiểm tra (Điều 13); cấp, đổi, đổi lại giấy chứng nhận nghiệp vụ kiểm tra (Điều 14); mẫu giấy chứng nhận nghiệp vụ kiểm tra (Điều 15); kinh phí bảo đảm tổ chức tập huấn, kiểm tra kết quả tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ đối với cán bộ kiểm tra (Điều 16).

 

Chương IV của Thông tư quy định về hiệu lực thi hành (Điều 17), theo đó Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Thông tư số 63/2013/TT-BCA; trách nhiệm thi hành (Điều 18).

 

Để Thông tư này triển khai thi hành thống nhất trong phạm vi cả nước, các đơn vị Cảnh sát PCCC các địa phương tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Thông tư; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo thẩm quyền được giao; rà soát, sắp xếp tổ chức đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm theo đúng quy định của Thông tư; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Cục Cảnh sát PCCC tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này của các đơn vị địa phương; xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ kiểm tra; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như hướng dẫn công tác kiểm tra nghiệp vụ…/.

 

                                                                                                Hoàng Hải (BM3)

 

 

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ khóa 3
Liên Bang Nga: Học viện PCCC kiểm định ống dẫn Neptun IWS
Thẩm định tập sách: “Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH