Tìm hiểu quy định về thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

 

Thông tư số 50/2017/TT-BCA bao gồm 03 chương, với 20 điều. Trong đó, chương I, ngoài quy định về phạm vi điều chỉnh như trên đã đề cập thì tại Điều 2 của Thông tư này quy định về 04 nguyên tắc thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, kế hoạch thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của đơn vị, quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chủ động kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn và sẵn sàng triển khai hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm thống nhất trong chỉ huy thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Điều 3 của Chương I quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

 

Chương II là các quy định cụ thể, trong đó đã quy định về nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 4): ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-BCA ngày 03/02/2017 của Bộ trưởng BCA quy định về công tác trực ban, trực chỉ huy trong CAND thì thực hiện nhiệm vụ tổ chức nắm tình hình, kiểm tra việc bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị, các điều kiện khác; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ trong ca trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm thời  gian nghỉ ngơi cho cán bộ, chiến sĩ sau ca trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức bàn giao ca trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ giữa ca trực trước với ca trực sau. Đối với cán bộ, chiến sĩ trực ban đơn vị, theo Điều 5 của Thông tư số 50/2017/TT-BCA thì ngoài thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 02/2017/TT-BCA thì thực hiện nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh của cán bộ trực chỉ huy đơn vị tới vị trí trong ca trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, tại Chương II của Thông tư số 50/2017/TT-BCA còn quy định nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn (Điều 6); nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trực tham gia giải quyết vụ cháy, sự cố, tai nạn; nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 8); nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trực làm nhiệm vụ điều khiển phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới (Điều 9); nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trực y tế phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 10); nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trực hậu cần, kỹ thuật (Điều 11). Cùng với đó Chương 2 cũng quy định về thời gian thường trực (Điều 12), bố trí địa điểm thường trực (Điều 13), bố trí lực lượng thường trực (Điều 14), bố trí phương tiện, thiết bị, tài liệu (Điều 15). Trong việc kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Thông tư đã quy định về thẩm quyền kiểm tra (Điều 16), nội dung kiểm tra (Điều 17) và trình tự thực hiện kiểm tra (Điều 18). Trong đó cần lưu ý đến các nội dung kiểm tra việc thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như kiểm tra việc bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra trang phục bảo hộ cá nhân, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cán bộ chiến sĩ trong ca trực; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong ca trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khả năng thao tác, sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra báo động đi giải quyết tình huống cháy, cứu nạn, cứu hộ do đơn vị Cảnh sát PCCC, CNCH xây dựng, quản lý, sử dụng…

 

Về hiệu lực thi hành (Điều 19) và trách nhiệm thi hành (Điều 20) thuộc Chương III của Thông tư số 50/2017/TT-BCA. Trong đó cần chú ý đến hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2018 và trách nhiệm của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành; Tổng cục trưởng, Thủ tưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Để Thông tư này có hiệu lực ngay, các đơn vị địa phương cần tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, nhất là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

 

                                                                                                Hoàng Hải (BM3)

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ TRA CỨU TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ VÀ CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
Triển khai thực hiện Thông tư số 57/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Công tác chữa cháy các đám cháy nhà kho, xưởng sản xuất lớn”