THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khu công nghiệp Cát Lái Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Họ và tên học viên: Đặng Văn Dựng    2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 03/5/1985

4. Nơi sinh: Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ: Quyết định số 1129/QĐ-T34-P2 ngày: 28/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khu công nghiệp Cát Lái Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

9. Mã số: 60.86.01.13.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Danh Bình – Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo – Trường Đại học PCCC.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở những nhận thức chung về quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy và những cơ sở pháp lý đối với tổ chức các hoạt động Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các khu công nghiệp luận văn đã nêu được những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng cảnh sát Phòng cháy cháy chữa cháy đối với khu công nghiệp Cát Lái. Từ đó luận văn đã đánh giá và tập trung phân tích thực trạng thực hiện hiệu lực quản lý nhà nước về PC&CC KCN Cát Lái từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2017 trên các mặt công tác đó là: Công tác tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản hướng dẫn PC&CC; công tác thẩm duyệt và nghiệm thu công trình xây dựng về PC&CC; công tác hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động PC&CC trong KCN Cát Lái; công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; công tác hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng cháy, trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại KCN Cát Lái; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về PC&CC; quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát PC&CC Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát PC&CC quận 2 với ban quản lý KCN Cát Lái… Tổng hợp phần thực trạng hiệu lực quản lý, đề tài tập trung phân tích đánh giá những mặt ưu, khuyết trong quản lý nhà nước về PC&CC tại KCN Cát Lái, trong đó nêu bật các nguyên nhân làm giảm hiệu lực quản lý: Nhóm các nguyên nhân về một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về PC&CC qua thực tiễn thi hành, áp dụng đã bộc lộ một số những điểm chưa phù hợp, thiếu khả thi hoặc chưa theo kịp yêu cầu phát triển của công tác PC&CC; nhóm các nguyên nhân về nhận thức công tác PC&CC còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở còn chưa cao, chất lượng hoạt động của lực lượng PC&CC tại chỗ còn yếu, kém và nhóm nguyên nhân thứ ba là năng lực tổ chức quản lý, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu công tác PC&CC hiện nay.

 

Trước những dự báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo và dự báo tình hình phát triển của khu công nghiệp Cát Lái, luận văn  đã đưa ra 07 giải pháp làm cơ sở khoa học đảm bảo thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước của lực lượng Cảnh sát PC&CC giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PC&CC đối với KCN Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Kết quả nghiên cứu có thể làm căn cứ để:

+ Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển, nâng cao trình đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới.

+ Tổ chức và xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố.

+ Hoàn thiện các mặt công tác của cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đối với các khu công nghiệp nói chung và khu công nghiệp Cát Lái nói riêng.

+ Hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:  Đặng Văn Dựng

2. Sex: Male

3. Date of birth: May 3th 1985

4. Place of birth: Ninh Bình city – Ninh Bình Province

5. Decision of recognition of master’s degree admission No 1129/QĐ-T34-P2 of the President of the University of the Fire Fighting and Prevention

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: “Measures to improve the effectiveness of State management on fire prevention and fighting by the Fire Fighting and Fighting Police for Cat Lai Industrial Zone, District 2, Ho Chi Minh City

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue.

9. Code: 60.86.0113

10. Supervisors: Dr. Hoang Danh Binh – University of the Fire Firetighting and Prevention

11. Summary of the findings of the thesis: Basis of common perceptions on the State management of fire prevention and fighting and the legal basis for the organization of fire prevention and rescue for Industry zones, the thesis has identified the issues in the State management on fire prevention and fighting of the police force fire prevention and fighting for industry zones in Ho Chi Minh city. Since then, the thesis has evaluated and analyzed the state management of fire prevention and fighting for Industry zones through the content of: To advise and propose documents for directing the work of fire prevention and fighting; Law dissemination and education on fire prevention and fighting; building and practicing fire fighting plans and rescue plans; To guide, inspect and handle violations in fire prevention and fighting; Guiding the organization of fire prevention and fighting activities. It shows the advantages and shortcomings of state management on fire prevention and fighting for industry zones in the Ho Chi Minh City.

Given the forecasts on the socio-economic development of Ho Chi Minh City and the development of industry zones in the coming time. The thesis has evaluated the issues raised in safety fire prevention for industry zones, esearches and arguments put forward solutions to improve the effectiveness of the State management on fire prevention and fighting by police forces in fire prevention for industry zones in the coming time.

12. Practical applicability , if any :

– The result of the research is the basis for:

+ Offering solution to improvement on the professional skill of State Management for the staffs of Ho Chi Minh fire protection department.

+ Organizing and building the fire fighting police force in Ho Chi Minh City to well perform the state management for Fire Protection.

+ Perfecting the work of the Ho Chi Minh City Fire Fighting Police for industry zones in the city.

+ To perfect the legal basis in the field of fire prevention and fighting for Fire Deparment Ho Chi Minh.

13. Further research direction, if any: None

14. Thesis – related publications: None

 

                                                                        Date: Ha Noi, Match 2nd 2018

                                                                        Signature:…………………

                                                                        Full name: Dang Van Dung 

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp
Thẩm định giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp PCCC – CNCH
Liên Bang Nga: Học viện PCCC kiểm định ống dẫn Neptun IWS