Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bao gồm 03 chương và 18 Điều. Chương 1 của Nghị định đó là các quy định chung, ngoài nội dung về phạm vi điều chỉnh như đã nêu ở trên được quy định tại Điều 1 thì chương 1 của Nghị định còn quy định về đối tượng áp dụng (Điều 2); nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật; Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này;…

Chương 2 của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bao gồm 03 mục và 12 điều.

Mục 1 quy định về điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiều bảo hiểm tối thiểu. Cụ thể: (Điều 4) quy định đối tượng bảo hiểm theo đó đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm). Số tiền bảo hiểm tối thiểu (Điều 5) đó là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận. (Điều 6) Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; (Điều 7) Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm; (Điều 8) Bồi thường bảo hiểm. Mục 2 quy định về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể: (Điều 9) quy định mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; (Điều 10) quy định chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Mục 3 của Chương này quy định về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Cụ thể: (Điều 11) trách nhiệm của Bộ Tài chính; (Điều 12) trách nhiệm của Bộ Công an; (điều 13) trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; (Điều 14) trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (Điều 15) trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

 

Chương 3 về điều khoản thi hành. Theo đó, (Điều 16) quy định về điều khoảng chuyển tiếp như sau: Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. (Điều 17) hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018; đồng thời, Nghị định này thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CPngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Bãi bỏ Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. (Điều 18) trách nhiệm thi hành. Ngoài ra, ban hành kèm theo Nghị định còn có các Phụ lục.

 

Việc ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP đã cụ thể hóa chi tiết các nội dung về bảo hiểm cháy, nổi bắt buộc. Trong thời gian tới, để Nghị định được triển khai có hiệu quả cần có sự tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và các đơn vị có liên quan; trên cơ sở đó thực hiện tốt công việc của mình theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao./.

 

 

(Trịnh Tuấn – K2)

Thẩm định giáo trình “Cơ sở lý hóa quá trình phát triển và dập tắt đám cháy”
Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học PCCC giai đoạn hiện nay
Đưa xe thang MITSUBISHI-Morita mới vào giảng dạy lớp trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật ôtô máy bơm chữa cháy