THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ:Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Ngọc Anh                          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/01/1991

4. Nơi sinh: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1650/QĐ-T34-P2 ngày 22/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

8. Chuyên ngành: Tổ chức PCCC và CNCH                       Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Đông Hưng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng công tác tự kiểm tra về an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua khảo sát thưc tế, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, rút ra những ưu, nhược điểm và những nguyên nhân của các thiếu sót, tồn tại đó. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn  về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Các giải pháp đưa ra có tính khả thi, có thể được vận dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy tại chỗ các khu công nghiệp và trong công tác hướng dẫn, kiểm tra của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

– Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy môn Quản lý nhà nước về PCCC; phòng cháy cơ sở kinh tế văn hóa xã hội;….

– Các giải pháp đưa ra có thể được vận dụng nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS 

 

1. Full name : NGUYEN NGOC ANH        2. Sex: Male

3. Date of birth: January 1st 1991        4. Place of  birth: Phu Tho province

5. Admission decision number: 1650/QĐ-T34-P2 dated 22th August, 2016 of the Rector by the University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “Solutions to improve the performance quality of self-inspection regarding fire safety, fire extinguishing for industrial zones in Phu Tho province”

8. Major: Fire fighting & Prevention and Rescue                Code: 60.86.01.13

9. Supervisors: Dr.Tran Dong Hung

10. Summary of the findings of the thesis: This thesis has studied in depth the rationale for the quality of self-inspection of fire safety, fire extinguishing for industrial zones in Phu Tho province. Through actual survey, the author conducted assessment of the quality of self-inspection of fire safety, fire extinguishing for industrial zones in Phu Tho province, then derive at pros and cons as well as the reasons for these shortcomings. Simultaneously, offering solutions to improve the quality of self-inspection of fire safety, fire extinguishing for industrial zones in Phu Tho province. The given solution is feasible, can be applied in fire prevention, fire extinguishing on-spot in the industrial park as well as work instructions, inspection of the police force on fire prevention, fire extinguishing and rescue police rescue victims in  Phu Tho province.

11. Practical applicability, if any:

– Thesis can be used as references for teaching courses for State management on fire protection subject; Fire protection of economic social and cultural building, etc.

– The given solution can be applied to improve the quality of self-inspection of fire safety, fire extinguishing for industrial zones in Phu Tho province.

12. Further research directions, if any: Research solutions to improve the quality of self-checking fire safety, fire industrial parks all over the country.

                                                                                    Date: 10/2018

                                                                              Signature: …………………

                                                                                    Full name: Nguyen Ngoc Anh 

Hội thảo “QCVN 02:2020/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy – Những vấn đề thực tiễn áp dụng”
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của hệ thống chữa cháy bằng nước trong nhà và công trình”
Kỹ năng mềm trong giáo dục đại học Malaysia