THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN HÙNG NAM ;            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:    15/7/1983

4. Nơi sinh:  Văn Lộc  – Hậu Lộc – Thanh Hóa.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1650/QĐ – T34-P2, Ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội

8. Ngành: PCCC & CNCH ; Mã số: 60.86.01.13                   

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Văn Xiêm – Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học PCCC – Bộ Công an.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như: Khái niệm, vị trí và vai trò của lực lượng dân phòng , cơ sở pháp lý hoạt động của lực lượng dân phòng, nội dung hoạt động của lực lượng dân phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư.

– Đi sâu phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng việc tổ chức lực lượng, phương tiện được trang cấp cho lực lượng dân phòng và hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (số liệu từ năm 2013 đến thang 6/2018). Làm rõ những ưu điểm, những tồn tại, đánh giá nguyên nhân của những tồn tại của hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa quận Hoàn Kiếm.

– Trên cơ sở những bất cập, hạn chế, nguyên nhân và dự báo một số tình hình có liên quan, những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, luận văn đưa ra được một số giải pháp có tính khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm như: (1) Bổ sung các quy định của Thành phố, cấp quận, phường làm cơ sở pháp quy cho việc hoàn thiện các cơ chế, tiêu chí đánh giá và phân loại hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; (2) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể quản lý, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ trách địa bàn đối với các hoạt động của lực lượng dân phòng; (3) Nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng dân phòng; (4) Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí và các phương tiện làm việc cho lực lượng dân phòng; (5) Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra của đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ trách địa bàn đối với các hoạt động của lực lượng dân phòng.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

– Bổ sung cơ sở lý luận và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy và chữa cháy tại các khu dân cư .

– Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu cho các đơn vị quản lý nhà nước ở các địa phương và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn công tác.

– Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, học tập của sinh viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  không

 

. INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN HUNG NAM 

2. Sex: Male                                                              

3. Date of birth: July 15th, 1983

4. Place of  birth: Van Loc commune, Hau Loc district, Thanh Hoa province.

5. Admission decision number: No. 1650/QĐ-T34-P2 dated August 22 nd, 2016 of the Rector of University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: “Solutions to improve the effectiveness of the civil defense force in the work of fire prevention, fire fighting and rescue at Hoan Kiem district, Hanoi”.

8. Major: Fire and rescue                    Code: 60.86.01.13

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Ngo Van Xiem – Former Vice Rector of University of Fire Fighting and Prevention – Ministry of Public Security.

10. Summary of the findings of the thesis:

– Focusing on analyzing and clarifying the theoretical issues on activities of the civil defense force in fire prevention, fire fighting and rescue such as the concept, position and role of civil defense force, the legal basis, contents of the activities of the civil defense force and the factors affecting the operating effectiveness of the civil defense force in the work of fire prevention, fire fighting and rescue at residential areas.

– In-depth analysis and assessment of the situation and fact related to organizing forces and equipped means for the civil defense force and the operation of the civil defense force in Hoan Kiem district, Hanoi (data from 2013 to June 2018). Clarifying the advantage and disadvantage; evaluating the causes of weaknesses in activities of the of the civil defense force in the work of fire prevention, fire fighting and rescue in the area of Hoan Kiem district.

– Due to the inadequacies, constraints, causes and forecasts of some related issues, the guiding points, objectives of thesis provides solutions that are feasible in order to improve in activities of the of the civil defense force in the work of fire prevention, fire fighting and rescue in the area of Hoan Kiem district such as: (1) Supplementing regulations of the city, district and ward levels as a legal basis in order to improve the mechanisms, criteria of evaluation and classification for activities of the civil defense force in the work of fire prevention, fire fighting and rescue; (2) Raising the awareness and responsibility of the management units and the fire prevention and fighting police in charge of the area for the activities of the civil defense force; (3) Improving the quality of professional activities of fire prevention and fighting and rescue of the civil defense force; (4) Creating favorable conditions for facilities, funding and working facilities for the civil defense force; (5) Strengthening the guiding and inspection work of the fire prevention and fighting police in charge of the area for the activities of the civil defense force.

11. Practical applicability:

Supplementing the theoretical basis and solutions to improve the effectiveness for activities of the civil defense force in the work of fire prevention, fire fighting and rescue at residential areas.

– The thesis can be used as a document for the state management units in localities as well as the fire prevention, fighting and rescue police to study and apply in practical work.

– The thesis can be used as a reference material for study of students of University of Fire Fighting and Prevention, Ministry of Public Security.

12. Further research directions:  No.

13. Thesis-related publications:  No.

Ha Noi, October 25 th, 2018

Student

Nguyen Hung Nam


   


                                    

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Hội thảo đề tài khoa học “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị kiểm tra độ bền liên kết giữa lớp cao su và lớp vải bao của vòi chữa cháy”
Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao”