THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1. Họ và tên học viên:  BÙI VĂN HÀ                                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03 /11/ 1988

4. Nơi sinh: Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1650/QĐ-T34-P2 ngày 22/08/2016 của Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Khương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động của đội PCCC cơ sở tại các cảng biển trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Hải Phòng; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng hoạt động của đội PCCC cơ sở trong công tác PCCC&CNCH tại cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng; từ đó, luận văn rút ra những ưu điểm, những hạn chế, tồn tại và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Cùng với đó, luận văn đã đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội PCCC cơ sở trong công tác PCCC&CNCH tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đội PCCC cơ sở trong công tác PCCC&CNCH tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy của cán bộ, giáo viên và học viên trường Đại học PCCC

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS 

1. Full name : BUI VAN HA                             2. Sex:  Male

3. Date of birth: 03/11/1988

4. Place of  birth: Quang Trung Commune, Vu Ban District, Nam Dinh Province

5. Admission decision number: No. 1650/QĐ-T34-P2 dated August 22th, 2016 of the Rector of University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title:Solutions to improve the operation quality of grassroots fire prevention and fighting teams at seaports in Hai Phong city.

8. Major: Planning fire prevention and rescue works. Code: 60.86.01.13

9. Supervisors:  Associate Professor, Dr. Nguyen Minh Khuong, Deputy Director of Lao Cai Public Security.

10. Summary of the findings of the thesis: The thesis topic clarifies theoretical issues about the operation of firefighting teams at the seaports in fire prevention and fighting work in Hai Phong city; Analyzing and assessing characteristics of the situation and operation status of fire prevention and fighting teams at the seaports in Hai Phong city; From there, the thesis draws advantages, limitations, exists and points out the causes of these limitations. At the same time, the thesis has forecasted the situation and proposed solutions to improve the performance of the fire brigade in the firefighting and fire protection at ports in Hai Phong city in the coming time.

11. Practical applicability, if any: The research results of the dissertation will contribute to improving the effectiveness of the fire brigade in FPCs at the seaports in Hai Phong city. It is also a reference material for the scientific research, study and teaching of cadres, teachers and students of Fire Fighting University.

12. Further research directions, if any:

 

                                                                                          Date: 10/2018

                                                                                                      Signature:

                                                                                                Full name: BUI VAN HA 

Bộ Công an: Ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
Thẩm định chương trình đào tạo ngoài ngành Công an
Bộ Công an ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng dân phòng