THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các làng nghề mây tre đan huyện Chương Mỹ -Thành phố Hà Nội

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Nga                           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/9/1989

4. Nơi sinh: Hà Thanh – Tứ Kỳ – Hải Dương

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 2489/QĐ- T34-P4 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các làng nghề mây tre đan huyện Chương Mỹ -Thành phố Hà Nội

8. Chuyên ngành: Tổ chức PCCC&CNCH ; Mã số: 60.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tuấn Anh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã trình bày một số cơ sở lý luận trong công tác tuyên truyền về PCCC tại các làng nghề mây tre đan của lực lượng CS PCCC. Đi sâu phân tích thực trạng công tác tuyên truyền về PCCC thông qua việc: phân tích tình hình đặc điểm của các làng nghề mây tre đan; thực trạng về công tác tham mưu chỉ đạo, nội dung, hình thức tuyên truyền cũng như các điều kiện khác đảm bảo cho công tác tuyên truyền; đánh giá các kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyên truyền tại các làng nghề mây tre đan trên địa bàn huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội của lực lượng CS PCCC.

Từ việc nghiên cứu các nội dung trên, luận văn đưa ra dự báo tình hình và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề mây tre đan huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội của lực lượng PCCC&CNCH như: Hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý nhà nước về PCCC đối với các làng nghề mây tre đan huyện Chương Mỹ; biên soạn tài liệu, nội dung tuyên truyền về PCCC đối với các làng nghề mây tre đan; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực làm công tác tuyên truyền tại các làng nghề mây tre đan; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy; xây dựng các phong trào đẩy mạnh công tác tuyên truyền; huy động các nguồn kinh phí theo hình thức xã hội hóa phục vụ cho công tác tuyên truyền của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cơ sở.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các làng nghề mây tre đan huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

Bài báo Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy tại các làng nghề mây tre đan trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội”, Tạp chí PCCC – Trường Đại học PCCC, Bộ Công an, Số 109, tháng  8/2018, trang 18./.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Nga                       2. Gender: Female

3. Date of birth: 08/9/1989

4. Place of birth: Ha Thanh – Tu Ky – Hai Duong

5. Admission decision number: 2489/QĐ- T34-P4 Date 22 month 9 year 2016 by the Principal of the University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Solutions to improve the effectiveness of propagation activities in fire fighting and prevention by the Fire Prevention, Fighting and Rescue Police Department for rattan and bamboo craft villages in Chuong My district, Hanoi.

8. Major: Fire Prevention, Fighting and Rescue administration; Code: 60.86.01.13.

9. Supervisors: Dr. Nguyen Tuan Anh

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis presents some theoretical foundations for propagation activities of fire prevention and fighting in rattan and bamboo craft villages by the Fire Prevention, Fighting and Rescue Police Department. It disseminates the real situation of the propagation about fire prevention and fighting through the analysis of: the distinct features of bamboo and rattan villages; the real situation of authorities’ guidance; the real situation of propagation management as well as other conditions to ensure the propagation’s quality; the evaluation of the achievements, drawbacks and their causes occurred in the propagation process by the Fire Prevention, Fighting and Rescue Police Department at the bamboo and rattan villages in the area of ​​Chuong My district, Hanoi city.

From the research content, thesis will provide prediction and solutions to improve the efficiency of propagation activities of the Fire Prevention, Fighting and Rescue Police Department in firefighting and prevention in rattan and bamboo craft villages, Chuong My district, Ha Noi such as:

                     Complete legal basis about firefighting and prevention for rattan and bamboo craft villages in Chuong My District.

                     Compile propagation materials about fire fighting and prevention for rattan and bamboo craft villages.

                     Diversify propagation methods.

                     Build up efficient officials to do propaganda job.

                     Enhance collaboration among authorities in deploying the propagation about fire fighting and prevention.

                     Raise movements of propagation activities.

                     Mobilize social resources for propagation mission of the Fire Prevention, Fighting and Rescue Police Department.

11. Practical applicability, if any:

Thesis’ results will contribute to improving quality of propagation activities about fire fighting and prevention of the Fire Prevention, Fighting and Rescue Police Department in rattan and bamboo craft villages in Chuong My District, Ha Noi city.

12. Thesis-related publications:

Article: “Enhancing the effectiveness of the propaganda activities about Firefighter at bamboo and rattan craft villages in Chuong My district, Ha Noi city” – Fire fighter magazine, Fire Fighting Prevention University, Ministry of Public Security of Vietnam, No109, 8/2018, page 18

 

 

  

Tìm hiểu về hệ thống báo cháy tự động bằng video
Một số vấn đề lưu ý trong quá trình kiểm định, kiểm tra bình chữa cháy
Chế tạo thiết bị phát hiện chất nổ từ vật liệu nano carbon