THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

1. Họ và tên học viên: Trần Xuân Phương: 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/10/1972

4. Nơi sinh: Quảng Hòa- Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1650/QĐ-T34-P2 Ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chuyên ngành:  Tổ chức PCCC&CNCH ;           Mã số: 60.86.0113

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Lê Quang Hải, Phó Hiệu trưởng, Đại học PCCC

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận chung về hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT, bao gồm: Khái niệm về hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT; Yêu cầu và điều kiện an toàn về PCCC đối với NCT; Vị trí, vai trò, cơ sở pháp lý về hoạt động của lực lượng PCCC tại các NCT. Đồng thời, đề tài luận văn đã phân tích và làm rõ những nội dung hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại NCT. Cùng với đó, đã tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại NCT.

Đề tài luận văn đã phân tích tình hình cháy nổ tại các NCT trên địa bàn quận 2, TP. HCM giai đoạn 2013-6/2018 cũng như những đặc điểm của NCT có liên quan đến công tác PCCC. Đồng thời làm rõ thực trạng về biên chế lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT trên địa bàn quận 2 và những hoạt động của lực lượng này trong công tác PCCC. Chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó làm cơ sở dự báo tình hình và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT trên địa bàn quận 2, TP. HCM.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT cụ thể gồm: Tăng cường vai trò của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT trong việc đề xuất ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, nội quy và các biện pháp về PCCC; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC; Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC; Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC theo đúng quy định của pháp luật về PCCC và phù hợp với đặc điểm của NCT; Nâng cao chất lượng xây dựng PACC, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; Tăng cường trách nhiệm của Ban Quản lý, người đứng đầu cơ sở trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an quận 2 phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn có thể giúp Công an TP. HCM nắm vững tình hình hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở đối với NCT trên địa bàn quận 2; khai thác, áp dụng đồng bộ các giải pháp về tổ chức, biện pháp kỹ thuật để khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại NCT trên địa bàn quận 2, TP. HCM.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các NCT trên địa bàn TP. HCM nói riêng và trên cả nước nói chung.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Lê Quang Hải, Trần Xuân Phương (2018), Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận 2, TP. HCM. Tạp chí PC&CC số 111-T10/2018.INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: XUAN PHUONG TRAN          2. Sex: Male

3. Date of birth: October 26, 1972                  4. Place of birth: Quang Hoa, Ba Don Commune, Quang Binh Province

5. Admission decision number: 1650/QĐ-T34-P2 dated August 22, 2016 issued by Rector of University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Solutions to improve the performance of fire prevention and fighting force in high buildings at District 2, Ho Chi Minh City.

8. Major: Fire prevention, fighting and rescue….              9. Code: 60.86.0113  

9. Supervisors: Dr. Quang Hai Le, Vice President of the University of Fire prevention and fighting 

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis clarifies generalities of the work of fire prevention and fighting force in high buildings. That includes: theory of the work; safety conditions of high buildings; the role and legal grounds for the work; details and impacting factors of the work.

The thesis analyzes fire condition and features of devastated buildings at District 2, Ho Chi Minh City from 2013 to June, 2018. In addition, it stays focus on the organization of fire prevention and fighting force at District 2. Achievements and shortcomings are simultaneously showcased with a view to drawing up a reasonable perspective as well as related methods. Below are solutions to improve the performance of fire brigade accordingly proposed: Enhance the leading role of fire prevention and fighting force in law enforcement; Take effective measures in law dissemination; Improve the practice of self-examination; Organize training courses on fire prevention and fighting in accordance with features of high buildings; Strengthen the quality of prevention and fighting plans, preparatory persons and instruments; Stress the responsibility of managers, Police department of fire prevention and fighting at District 2, Ho Chi Minh city and the police in general for giving guidance to the work in high buildings.

11. Practical applicability, if any: The research helps the city police successfully analyse fire prevention and fighting situation in high buildings through which fortifies the structure and performance of the force at District 2, Ho Chi Minh city.

12. Further research directions, if any: The thesis aims at solutions to improve the performance of fire prevention and fighting force in Ho Chi Minh city and the nation as a whole.

13. Thesis-related publications: Quang Hai Le, Xuan Phuong Tran (2018), Solutions to improve the performance of fire prevention and fighting force in high buildings at District 2, Ho Chi Minh City, Fire prevention and fighting, 2018 October, Vol. 111.

                                                                                            Date: 29 October 2018

                                                                               Signature:

                                                                                Full name: XUAN PHUONG TRAN

    

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Vấn đề đặt ra khi bảo vệ chống cháy cho kết cấu thép bằng vật liệu trương phồng
Huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác PCCC