THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Tân                   2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/03/1988

4. Nơi sinh: Xuân Thành – Xuân Trường – Nam Định

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 2495/QĐ-T34-P4 Ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

8. Chuyên nghành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 Mã số: 68.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Vũ Văn Thủy – Trưởng khoa Cứu nạn, cứu hộ – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở: Xây dựng một số khái niệm mới về hoạt động và chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, nêu các yêu cầu và điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các bệnh viện, đánh giá vị trí, vai trò của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phân tích các hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các bệnh viện.

Đồng thời luận văn tiến hành điều tra, khảo sát tại các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn TP Hà Nội, trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập được, luận văn đã đánh giá đặc điểm của các bệnh viện có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ tại các bệnh viện này; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các bệnh viện, từ đó rút ra những nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phòng cháy chữa cháy. 

Dựa trên cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và định hướng công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian tới. Luận văn đã đưa ra các giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; giải pháp tăng cường các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các Bệnh viện tuyến Trung ương  và các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Hà Nội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận văn giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương có thể khai thác, áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các bệnh viện, đồng thời giúp cho cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH định hướng chung hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các bệnh viện.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Nguyen Minh Tan              2. Sex: Male

3. Date of birth: on 27th, March, 1988 4. Place of birth: Xuan Thanh – Xuan Truong – Nam Dinh

5. Admission decision number: 2495/QĐ-T34-P4 on 22th September 2016 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None           

7.Official thesis title: “The solution to improve the operation quality of fire prevention and fighting forces in central hospitals in the city of Ha Noi”.

8. Major: The organization of fire and rescue       Code: 60.86.01.13   

09. Supervisors: Dr. Vu Van Thuy

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has clarified the theortical basis for the operation of fire prevention and fighting forces: Developing some new concepts on the operation and quality of the fire prevention and fighting forces; specifying fire safety requirements and conditions for hospitals assess the location and role of fire prevention and fighting forces; analysing the activities of the fire prevention and fighting forces in hospitals.

Beside, the thesis was conducted at the central hospitals in the city of Ha Noi. Besing on the documents and data collected the thesis evaluated the characteristics of the hospital that were related to the fire prevention and fighting the characteristics of fire and explosion danger in these hospitals; analysing and evaluating the actual situation of fire prevetion anf fighting forces in hospitals; from there, draw the cause leading to the shortcomings and limitations in fire prevention and fighting activities.

Based on theoretical and practical situatation of the fire prevention fighting forces and the orientation of fire and rescue safety for hospitals in the city of Ha Noi in the near future. The thesis offred the solutions in improne the responsibily of the head in ensuring the quality of fire prevention and fighting forces; the solutions to complete the organization and management model of fire prevention and fiting forces; the solutions to strengthen the work of the police forces of fire prevention, fighting and rescue to improve the quality of fire prevention and fighting at central hospitals and the solutions to improve the quality of the work of fire prevention and fighting forces in central hospitals of Ha Noi.

11.Practical applicability:

The results of this master thesis help the local fire police force to exploit and apply solutions to making good all the shortcomings; gradually improve the operation standard of fire officers in hospitals. At the same time, these help the office of fire fighting fire prevention and rescue to make orientation for the operation oe the local fine police force; improve the legislation on the opertions of fine officers in hospitals.

12.Further research directions:

           

                                                                                                                     Date: 10/28/2018

                                                                                                                 Signature: …………………

                                                                                                                          Full name: Nguyen Minh Tan 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư Số: 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH
Khoa Tự động và PTKT PCCC phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 9 (Hà Nội) tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở nhà cao tầng trong dịp tết trung thu.