THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN TUẤN HÙNG; 2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh:  14/02/1990.

4. Nơi sinh: thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1650/QĐ-T34-P2, ngày 22/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

Mã số: 60.86.01.13                

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Xuân Hòa.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận về cụm công nghiệp, cơ sở pháp lý, nội dung, yêu cầu hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp. Trong luận văn này, tác giả đã xây dựng được khái niệm, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Luận văn đã tập trung khảo sát, đánh giá và làm rõ đặc điểm phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; thực trạng mô hình tổ chức, đội ngũ cán bộ, trang bị phương tiện của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Luận văn đã tập trung phân tích và chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Từ kết quả khảo sát, đối chiếu với những cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, căn cứ nhu cầu phát triển cụm công nghiệp và dự báo yêu cầu trong hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, luận văn đề xuất 7 giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

– Các giải pháp của luận văn giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại cụm công nghiệp trên địa bàn các địa phương đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương tham khảo, vận dụng trong hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nói chung và hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đối với cụm công nghiệp nói riêng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp.

– Kết quả nghiên cứu của luận văn là nguồn tài  liệu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và học viên trường Đại học PCCC.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN TUAN HUNG               2. Sex: Male.

3. Date of birth: 14/02/1990.                      

4. Place of birth: Hai Duong, Viet Nam.

5. Admission decision number: No. 1650/QĐ-T34-P2 dated August 22th, 2016 by the Rector of the University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: “Solutions to improve the performance of the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province”.

8. Major: Planning fire prevention and rescue works

Code: 60.86.01.13

9. Supervisors: Dr. Bui Xuan Hoa – Director of Language Center – Informatics – The University of Fire Fighting and Prevention.

10. Summary of the findings of the thesis:

Topic has studied the theoretical problems of industrial clusters, the legal basis, the content, requirements of operation of firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters. In this thesis, the author has developed the concept, positions, functions and tasks of operation of firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province.

Thesis has focused on prospecting, evaluation and clarification of industrial development in Hai Duong province; reality of organizational model, staff, equipments and means of operation of firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province.

Thesis has focused analysis and indicate the advantages, disadvantages, shortcomings and objective reasons, subjective causes of the shortcomings and weaknesses in operation of firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province.

From the results of the survey, compared them with the theoretical basis, legal basis in operation of firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province, based on the development needs of industrial clusters and forecasted  requirements in operations of firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province, thesis proposed 7 basic solutions to enhance the effectiveness in operations of firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province.

11. Practical applicability:

– The solutions of the thesis help the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in localities, especially the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in Hai Duong province to consult, apply in the operations of the firm’s forces fire prevention and fire fighting in general and operations of the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters in particular; contribute to raising the effectiveness of the firm’s forces fire prevention and fire fighting for industrial clusters.

– The research results of the thesis are the source of reference materials for the teaching and learning activities of  UFFP staffs, teachers and students.

 

                                                            Date: 30/10/2018

                                                                Signature: ……………

                                                                     Full name: NGUYEN TUAN HUNG

  

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn sử dụng xe thang chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mới MITSHUBISHI-Morita 30m
Xe chữa cháy tự hành độc nhất vô nhị