THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

1. Họ và tên học viên: Dương Văn Thành                         

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 5/3/1974.

4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1650/QĐ-T34-P2 Ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chuyên ngành: Tổ chức Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

9. Mã số: 60.86.0113.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Hữu Dân.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh. Trong luận văn đã tập trung nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau:

– Các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về PCCC đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

– Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh. Nhận xét, đánh giá rút ra nguyên nhân, thiếu sót, tồn tại.

– Dự báo tình hình có liên quan.

– Đề xuất một số các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn giúp đề xuất một số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh.

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Dương Văn Thành (2018), Quản lý nhà nước về PCCC đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí PCCC số 112, tháng 11 năm 2018.

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Duong Van Thanh

2. Sex: Male

3. Date of birth: 05/03/1974

4. Place of  birth: Thanh pho Ho Chi Minh

5. Admission decision number: 1650/QĐ-T34-P2 on 22th September 2016 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: 

8. Major: The organization of fire and rescue 

9. Code: 60.86.0113

10. Supervisors: Associate Professor, PhD Dao Huu Dan.

11. Summary of the findings of the thesis:

The dissertation presents the basis issues of government’s management about fire protection to petroleum transporting vehicles on inland waterways of Ho Chi Minh City’s fire and rescue police. The thesis focuses on clarifying the following issues:

– The regulations related to the government’s management about fire protection to petroleum transporting vehicles on inland waterways of the fire and rescue police force.

– Survey and evaluate the government’s management about fire protection to petroleum transporting vehicles on inland waterways of Ho Chi Minh City’s fire and rescue police force. Consider, evaluate, and draw the cause, shortcomings.

– Forecast related situations.– Propose some solutions to improve the efficiency of the government’s management about fire protection to petroleum transporting vehicles on inland waterways of Ho Chi Minh City’s fire and rescue police force in the coming time.

12. Practical applicability, if any:

The thesis helps to suggest some feasible solutions contributing to improve the quality of the government’s management about fire protection to petroleum transporting vehicles on inland waterways of Ho Chi Minh City’s fire and rescue police force.

13. Thesis-related publications: Duong Van Thanh (2018), “The efficiency of the government’s management about fire protection to petroleum transporting vehicles on inland waterways of Ho Chi Minh City’s fire and rescue police” – Fire fighter magazine, Fire Fighting Prevention University, Ministry of Public Security of Vietnam, No112, 11/2018.

 

Date: 11/2018

                                                                                                      Signature:

                                                                          Full name: DUONG VAN THANH 

Hội nghị Giao ban về hợp tác đào tạo năm 2019 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn bảo dưỡng và vận hành xe chữa cháy mới của Hàn Quốc
Giáo viên Khoa Phòng cháy báo cáo kết quả luân chuyển thực tế tại địa phương