THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1. Họ và tên học viên: Trần Quốc Thái                          

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 2/2/1980

4. Nơi sinh: Bến Tre

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1650/QĐ-T34-P2 Ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

8. Chuyên ngành: Tổ chức Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

9. Mã số: 60.86.0113.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Xã Hội – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp, phân tích, đánh giá tình hình và thực trạng hoạt động kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp. Từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Cùng với đó, luận văn đã đưa ra dự báo tình hình có liên quan và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn giúp đề xuất một số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

13. Các công trình khoa học đã công bố liên quan đến luận văn: không

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Tran Quoc Thai

2. Sex: Male

3. Date of birth: 02/02/1980 

4. Place of  birth: Ben Tre

5. Admission decision number: 1650/QĐ-T34-P2 on 22th September 2016 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: 

8. Major: The organization of fire and rescue 

9. Code: 60.86.0113

10. Supervisors: PhD Nguyen Xa Hoi – Vice President of the University of Fire prevention and fighting

11. Summary of the findings of the thesis:

The dissertation figures out the theoretical issues on the fire safety and fire-fighting inspection activities for the businesses in industrial zone. Besides, the dissertation also analyses and evaluates the real situation of the fire safety and fighting inspection activities of businesses in industrial zone. From that point draws the advantages, limitations and causes of these shortcomings. Along with above point, the dissertation has predicted the related situation and proposed solutions to improve the effectiveness of fire safety and fire-fighting inspection activities for the businesses in the industrial zone in BenTre province.

12. Practical applicability, if any:

The thesis helps to suggest some feasible solutions contributing to improve the quality of the government’s management the fire safety and fire-fighting inspection activities for the businesses in industrial zone in the industrial zone in BenTre province.

13. Thesis-related publications: No.

Date: 11/2018

                                                                                                      Signature:

                                                                          Full name: TRAN QUOC THAI 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khu công nghiệp Cát Lái Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị Giao ban về hợp tác đào tạo năm 2019 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
Họp rút kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch đánh giá luận văn thạc sĩ khóa 3 ngành PCCC – CNCH