THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

1. Họ và tên học viên: Đặng Tuấn Tú: 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/04/1988

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1650/QĐ-T34-P2 Ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

9. Mã số: 60.86.01.13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS, Ts Ngô Văn Xiêm

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Trong luận văn đã tập trung nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau:

– Các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các cụm công nghiệp

– Các hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp;

– Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Nhận xét, đánh giá rút ra nguyên nhân, thiếu sót, tồn tại.

– Dự báo tình hình phát triển của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

– Đề xuất một số các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn Luận văn giúp đề xuất một số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp không chỉ riêng huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. mà còn tất cả các địa phương khác trên cả nước.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name : Đặng Tuấn Tú …………………………… 2. Sex: Male

3. Date of birth: 30/04/1988………………………….. 4. Place of  birth: Hoa Binh

5. Admission decision number: 1650/QĐ-T34-P2 on 22th September 2016 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Solutions of enhancing the quality of local fire prevention and fighting units of the industrial clusters in Thuong Tin district, Ha Noi city

8. Major: The organization of fire and rescue 9. Code: 60.86.0113

10. Supervisors: Assoc. Prof ,Ph.D Ngo Van Xiem

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis illustrates principal features of local fire prevetion and fighting units of the industrial clusters in Thuong Tin district, Ha Noi city. This thesis is aiming to highlight some following primary points:

– Fire regulations and laws for the industrial clusters

– Operation of local fire prevetion and fighting units among industrial clusters

– Study and evaluate operation of local fire prevetion and fighting units of the industrial clusters in Thuong Tin district, Ha Noi city. After that, drawing outstanding issues and their causes.

– Forecast how industrial clusters in Thuong Tin district, Ha Noi city will develop and operate in the future

– Suggest some solutions of enhancing the quality of local fire prevetion and fighting units of  industrial clusters in Thuong Tin district, Ha Noi.

12. Practical applicability, if any: The thesis helps to suggest several feasible solutions so as to enhance the quality of local fire prevetion and fighting units of  the industrial clusters in not only Thuong Tin district, Ha Noi city but also others places.

 

                                                                                    Date: ………………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: ………………… 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Kỹ năng mềm trong giáo dục đại học Malaysia