THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội;

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hùng Dũng             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/3/1985

4. Nơi sinh: Ba Đình, Hà Nội.

5. Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1650/QĐ-T34-P2 on 22th September 2016 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội;

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ; Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  nPGS, TS. Đinh Ngọc Tuấn, guyên phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu;

 - Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về PCCC của lưc lượng Cảnh sát PCCC đối với Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố, từ đó tìm ra những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;

– Luận văn đề ra những định hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Hung Dung     2. Sex: Male

3. Date of birth: 30/3/1985                  4. Place of  birth: Ba Dinh, Ha Noi

5. Admission decision number: 3185/QĐ-T34-P2. Dated  29/12/2017

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Solutions for operational improvement of strength fire-fighting for petrol stores in Ha Noi city

8. Major: Fire fighting, fire prevention, and rescue;.  Code: 60.86.01.13

9. Supervisors: Associate Professor. Doctor. Dinh Ngoc Tuan

10. Summary of the findings of the thesis:

– Study theoretical literature, practical application and other topics relevant to operational improvement of strength fire-fighting for  petrol stores in Ha Noi city

– Thesis evaluating the state of firefighting management in petrol stores in Ha Noi city, finding advantages, disadvantages and the causes of this;

– Thesis research  on the socio-economic development situation related to the state management of fire prevention and fighting for petrol stores in Ha Noi city; On that, suggest some of solutions for the state management of fire prevention and fighting for petrol stores in Ha Noi city

11. Practical applicability, if any: This research aims at improving operational performance of strength fire-fighting for petrol stores in Ha Noi city. The research might also be a source of reference for lecturers, students and researcher.

12. Further research directions, if any: …………………………………………………………………………

13. Thesis-related publications: ……………………………………………………………………………………

         (List them in chronological order)

 

                                                                                    Date: ……………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: ………………… 

Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”
Kiểm tra chuyên đề về việc khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học và một số điều kiện đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo
Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”