THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đức Toàn: 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  01/12/1987

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1650/QĐ-T34-P2 Ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

9. Mã số: 60.86.01.13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS, Ts Nguyễn Mạnh Hà

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong luận văn đã tập trung nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau:

– Các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp

– Các hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp;

– Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nhận xét, đánh giá rút ra nguyên nhân, thiếu sót, tồn tại.

– Dự báo tình hình phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

– Đề xuất một số các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn Luận văn giúp đề xuất một số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp không chỉ riêng tỉnh Bắc Ninh mà còn tất cả các địa phương khác trên cả nước.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS 

1. Full name : Nguyễn Đức Toàn ……………………. 2. Sex: Male

3. Date of birth:  01/12/1987…………………………. 4. Place of  birth: Bac Giang

5. Admission decision number: 1650/QĐ-T34-P2 on 22th September 2016 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Solutions of enhancing the quality of local fire prevention and fighting units of the industrial park in Bac Ninh provine

8. Major: The organization of fire and rescue 9. Code: 60.86.0113

10. Supervisors: Assoc. Prof ,Ph.D Nguyen Manh Ha

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis illustrates principal features of local fire prevetion and fighting units of the industrial park in Bac Ninh provine. This thesis is aiming to highlight some following primary points:

– Fire regulations and laws for the industrial park

– Operation of local fire prevetion and fighting units among industrial park

– Study and evaluate operation of local fire prevetion and fighting units of the industrial park in Bac Ninh provine. After that, drawing outstanding issues and their causes.

– Forecast how industrial park in Bac Ninh provine will develop and operate in the future

– Suggest some solutions of enhancing the quality of local fire prevetion and fighting units of  industrial park in Bac Ninh provine.

12. Practical applicability, if any: The thesis helps to suggest several feasible solutions so as to enhance the quality of local fire prevetion and fighting units of  the industrial park in not only Bac Ninh provine but also others places.

 

                                                                                    Date: ………………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: ………………… 

Trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Một số nội dung cần chú ý trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
Hệ thống thiết bị kiểm định khả năng tác chiến đối với chiến sỹ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Trường Đại học PCCC