THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố Viêng Chăn nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào

 

1. Họ và tên học viên: Bun Liêng SỦN THA KÍT

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26 tháng 12 năm 1981

4. Nơi sinh: Hoa phăn, nước CHDCND Lào

5. Quyết định công nhận trung tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1906/T34-P2

Ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn:Công tác Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố Viêng Chăn nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào

8. Chuyên ngành: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. ĐÀO HỮU DÂN

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: kết quả nghiên cứu giúp cho Cảnh sát PCCC ở Lào và đặc biệt ở thành phố Viêng Chăn có thể nghiên cứu, vận dụng vào trong công tác chuyên môn của họ với mục đích nhằm nâng cao chất lượng công tác tại  các cơ sở mà họ quản lý.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có lien quan đến luận văn: Bài báo: CÔNG TÁC KIỂM TRA AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 

 

INFORMATION ON MASTER THESIS

 

1. Full name: Mr. Boun Lieng SOUNTHAKITH       2. Sex: Male

3. Date of birth: 26th Dec 1981     4. Place of birth: HoaPhanh Province – Lao PDR

5. Admission decision number: 1906/T34-P2, Date:  30th Aug 2017

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Inspection Safety Fire Prevention and Protection for the base of their Fire Prevention and Protection Police in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic

8. Major: Fire Prevention Protection and Rescue   9. Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Assoc. Prof. Ph.D. DAO HUU DAN

10. Summary of the findings of thesis

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

11. Practical applicability: Result of research help for the Fire Prevention and Protection Police in Lao PDR and especially in Vientiane Capital can research, to use into their works with the aims lift height quality of work at the base of their management.

12. Further research directions, if any

13. Thesis-related publications: Newspaper: Inspection Safety Fire Prevention and Protection for the base of their Fire Prevention and Protection Police in Vientiane Capital, Lao PDR

                                                                           Date10th Oct 2019 

                                                   Signature…………………………

                                       Full name: Mr. BounLieng SOUNTHAKITH

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận