THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

1. Họ và tên học viên: Sỉn Tha Nu LƯ SỔ PHA; 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 5/10/1977

4. Nơi sinh: Pạc Ngừm – Thành phố Viêng Chăn, nước CHDCND Lào

5.  Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ số: 1960/T34-P2

Ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: “Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”

8.  Chuyên ngành: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13

9.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Văn Xiêm

10.Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

11.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của luận văn giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC ở địa phương nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố Viêng Chăn nói riêng, nghiên cứu, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy trên địa bàn quản lý của mình.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo th tự thời gian nếu có)

 

INFORMATION ON MASTER THESIS

 

1. Full name: Mr. SinThaNou LEUSOPHA            2. Sex: Male

3. Date of birth: 5th Oct 1977                   4. Place of birth: Pak Ngeum – Vientiane – Lao PDR

5. Admission decision number: 1960/T34-P2, Date:  30th Aug 2017

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: “The fire prevention work of the Fire Prevention and Fighting Police force of Vientiane City, Lao People’s Democratic Republic”

8. Major: Fire Prevention Protection and Rescue   9. Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Assoc. Prof. Ph.D. NGO VAN XIEM

10. Summary of the findings of thesis

11. Practical applicability: the result of the thesis generally can help to Fire Prevention and Protection Police Force in other Provinces and especially in Vientiane City to research, using with the aim litf up the high effective of their works on the locality of their management.

12. Further research directions, if any

13. Thesis-related publications, if any

                                                                          

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.