LUẬN VĂN THẠC SỸ: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN KHẮC NAM  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/8/1978.

4. Nơi sinh: Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Ngọc Hải – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an, Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Cùng với đó, luận văn đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố:

– Bài báo “Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”, Tạp chí PCCC – Trường Đại học PCCC, Bộ Công an, Số 122, tháng 9/2019.

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN KHAC NAM              2. Gender: Male

3. Date of birth: 10th August, 1978.

4. Place of birth: Giang Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City.

5. Admission decision number: 1906 / QD-T34-P2 dated 30th August, 2017 of the Rector of the University of Fire.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: Activities of the civil defense force in the work of fire fighting and prevention, rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city.

8. Major: Fire and Rescue; Code: 8.86.01.13.

9. Scientific instructor: TS. Hoang Ngoc Hai – Head of Law Department, Public Security Profession, University of Fire.

10. Summary of the results of the thesis:

The thesis topic clarifies the theoretical issues related to the operation of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas; nalyse and assess the characteristics and situation of operation of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city; Since then, the thesis shows the advantages, limitations, exist and causes of those limitations and shortcomings. Along with that, the dissertation provides a forecast of the situation and proposes theoretical and practical solutions to improve the efficiency of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city in the near future.

11. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis will contribute to improving the efficiency of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, the city. Hanoi; It also serves as a reference for scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical officers doing for fire fighting and prevention.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis – related publications:

Article “Activities of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city”, Journal of fire fighting and prevention, University of Fire, Ministry of Public Security, No. 122, September 2019. 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nam Định