LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

 

1. Họ và tên học viên: ĐẶNG MINH TUẤN            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/4/1983.

4. Nơi sinh: xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Ngọc Hải – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an, Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với nhà cao tầng; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Cùng với đó, luận văn đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố:

– Bài báo “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội”, Tạp chí PCCC,Trường Đại học PCCC, Bộ Công an, Số 122, tháng 9/2019.

– “Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số kiến nghị, đề xuất”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học PCCC, tháng 10/2019.

 

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: DANG MINH TUAN          2. Gender: Male

3. Date of birth: 2th April, 1983.

4. Place of birth: Phuc Lam commune, My Duc district, Hanoi city.

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated 30th August, 2017 of the Rector of the University of Fire.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: State management of fire fighting and prevention for high-rise buildings in Ha Dong District, Hanoi City.

8. Major: Fire and, rescue; Code: 8.86.01.13.

9. Scientific instructors: TS. Hoang Ngoc Hai – Head of Law Department, Public Security Profession, University of Fire.

10. Summary of the results of the thesis:

The thesis topic clarifies the theoretical issues of state management on fire fighting and prevention for high-rise buildings; analyze and evaluate the situation and situation of state management on fire fighting and prevention for high-rise buildings in Ha Dong District, Hanoi City; Since then, the thesis shows the advantages, limitations, exist and causes of those limitations and shortcomings. Along with that, the dissertation makes a forecast of the situation and proposes theoretical and practical solutions to improve the effectiveness of state management on fire fighting and prevention for high-rise buildings in Ha Dong District, Hanoi city in the near future.

11. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis will contribute to improving the efficiency of state management on fire fighting and prevention for high-rise buildings in Ha Dong District, Hanoi City; It also serves as a reference for scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical officers doing on fire fighting and prevention.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis – related publications:

– Article “Solution to improve the state management of fire fighting and prevention for high-rise buildings in Ha Dong District, Hanoi City”, Journal of Fire Fighting and Prevention, University of Fire, Ministry of Public Security, No.122, September 2019.

– “Difficulties and problems in the implementation of policies and laws on fire prevention and fighting in Hanoi city and some recommendations and proposals”, Proceedings of Scientific Conference, University of Fire, October 2019.

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nam Định
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.