THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

1. Họ và tên học viên:          Nguyễn Thành Đạt                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh:   20/7/1981                 

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tại luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Quang Thắng – Phó Trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo sau đại học, Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã thực hiện những nội dung cơ bản:

+ Nghiên cứu làm rõ nhận thức lý luận về công tác quản lý nhà nước về PCCC nói chung và quản lý nhà nước về PCCC đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Đánh giá thực trạng tình hình công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lạng Sơn nắm vững quản lý nhà nước về PCCC đối với VLNCN hiện nay, có thể vận dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với VLNCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo nghiệp vụ PCCC và trong thực tiễn công tác của lực lượng PCCC&CNCH.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

 

1. Full name:  Nguyễn Thành Đạt                    2. Gender: Male

 

3. Date of birth: July 20, 1981

4. Place of birth: Thai Binh Province

5. Admission decision number: No 1906/QĐ-T34-P2, dated August 30, 2017, of The University of Fire fighting and prevention’s Headmaster.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: State management of fire prevention and fighting for industrial explosive materials in Lang Son province

8. Major: Fire fighting, prevention and rescue; Code: 60.86.01.13

9. Supervisor: Dr. Nguyen Quang Thang, Deputy Head of Training management and postgraduate education department, the University of Fire fighting and prevention.

10. Summary of the thesis findings:

The thesis has discussed the following contents:

+ Study to clarify the cognitive reasoning of the state management on FPF in general and state management on FPF for industrial explosives in Lang Son province.

+ Assess the situation of the state management on PFP for industrial explosive materials in Lang Son province.

+ Research and propose solutions to improve the state management of FPF for industrial explosive materials in Lang Son province.

11. Practical applicability:

The thesis helps the Lang Son Police Department of Fire Prevention and Fighting to master the state management of FPF for IEMs today, to apply solutions to overcome shortcomings, to constantly improve the effectiveness of state management of FPF on IEMs in Lang Son province. In addition, the research results of the thesis can be used as a reference in the process of teaching and learning in professional training institutions of FPF and in the practice of fire prevent, fighting and rescue forces.

12. Published works related to the thesis: None

Lễ Bế giảng Khóa 8 Thạc sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2014
LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.