Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2019

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ Quyết định số 78/QĐ-HĐGSNN, ngày 31/12/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Ngày 13/02/2019, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Trường. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Trên cơ sở kết quả họp và bỏ phiếu xét bổ nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư thông báo kết quả như sau:  

STT

Họ và tên ứng viên

Cấp bậc,

 chức vụ,

đơn vị công tác

Chức danh

 xét bổ nhiệm

Ngành khoa học

xét bổ nhiệm

Tỷ lệ số phiếu tán thành

1

Nguyễn Tuấn Anh

Trung tá,

Phó Trưởng khoa, Khoa Chữa cháy

Phó giáo sư

Khoa học An ninh

100%

2

Lương Khắc Vọng

Trung tá,

Tổ trưởng,

Khoa Chữa cháy

Phó giáo sư

Khoa học An ninh

100%

 

CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1976 – 2021)
THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 Đại học PCCC hệ dân sự năm 2018
Thí sinh cần biết: Tránh lỗi khi làm bài thi môn trắc nghiệm