THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 1. Họ và tên học viên: PHAN ĐỨC TIẾN
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 07/08/1991
 4. Nơi sinh: xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2 ngày 13/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
 7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mã số: 8.86.01.13
 1. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN XUÂN HƯNG – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
 2. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, đánh giá tình hình đặc điểm có liên quan đến thực trạng công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhằm rút ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, luận văn đã dự báo tình hình phát triển và đưa ra một số nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quản lý địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nắm vững cơ sở pháp lý và các vấn đề lý luận quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ đó áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quản lý địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: PHAN DUC TIEN
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: 07/08/1991
 4. Place of birth: Giao Thanh Commune, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
 5. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2 Dated September 13th 2018 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting
 6. Changes in academic process: None
 7. Official thesis title: State management of fire prevention and fighting for karaoke business in Bien Hoa City, Dong Nai Province.
 8. Major: Fire fighting-prevention-rescue
 9. Code: 8.86.01.13
 10. Supervisors: Dr.NGUYEN XUAN HUNG, University of Fire Fighting and Prevention
 11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has clarified the basic theoretical issues on the state management of fire prevention and fighting for karaoke business of the Fire and Rescue Police force. At the same time, the author has assessed the situation of the state management of fire prevention and fighting for karaoke business establishments in Bien Hoa city, Dong Nai province in order to point out the advantages, limitations, shortcomings and causes of these shortcomings and limitations. Based on the reaserch results, the thesis forecasted the development and gave a number of solutions to contribute to improving the effectiveness of state management on fire prevention and fighting for karaoke business in Bien Hoa City, Dong Nai province.

 1. Practical applicability

Through the research results, the thesis helps the Fire and Rescue Police Force manage the area of ​​Bien Hoa city, Dong Nai province to grasp legal basis and theoretical issues of state management of fire prevention and fighting for karaoke business according to the functions and tasks of the Fire Police Force. Based on these results, some solutions have been applied to overcome the shortcomings, limitations, and improve the efficiency of state management of fire prevention and fighting for karaoke businesses in Bien Hoa city of Fire and Rescue Police force managed by Bien Hoa city, Dong Nai province, meeting the requirements of ensuring social security and order in the current situation.

 1. Thesis-related publications: None

 Date: 29/10/2020

Signature: …………………

Full name: Phan Duc Tien

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về Phòng Cháy và Chữa Cháy tại các cơ sở may mặc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.