THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Họ và tên học viên: Bùi Văn Vũ
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 04/6/1992
 4. Nơi sinh: Thị Trấn Hậu Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa.
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ Ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 9. Mã số: 8.86.01.13
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và TTTM, thực trạng tuân thủ yêu cầu về PCCC và thực trạng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCCC đối với chợ và TTTM trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Qua việc phân tích, đánh giá những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế của PCCC chợ và TTTM từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đối với chợ, TTTM trong thời gian tới.
 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn giúp Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thanh Hóa nắm vững công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với chợ và trung tâm mua sắm hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
 12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Bài báo khoa học: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đăng tại Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy số 132 tháng 7/2020.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : Bui Van Vu
 2. Sex: male
 3. Date of birth: 6th, april 2020
 4. Place of birth: Hau Loc – Thanh Hoa
 5. Admission of recognizing of master’degree traning program No:1192/QD Date: 13th, September 2018 By the Headmaster of The university of Fire Prevension and Fighting
 6. Changes in academic process: No
 7. Official thesis title: The state management of FPF to the market and trade center in Thanh Hoa city, Thanh Hóa province.
 8. Major: Fire fighting, prevention and rescue. 9. Code: 8.86.01.13
 9. Supervisors: Dr. Pham Van Nam vice-headmaster the university of Fire Prevension and Fighting.
 10. Summary of the findings of the thesis:The thesis presents primary issues of State management about Fire Fighting and Prevention for the markets and shopping centers  their actual compliance with requirements of Fire Fighting and Prevention and  actual status of State management in the Fire Fighting and Prevention field for markets and shopping centers in Thanh Hoa city, Thanh Hóa province .By analyzing and evaluating the strengths, shortcomings and limitations of Fire Fighting and Prevention markets and shopping centers from that the thesis propose some solutions to improving effectiveness of State management of Fire Prevention and Fighting Thanh Hoa police Fire and Rescue force towards markets and shopping centers in the future.
 11. Practical applicability, if any: The thesis helps the Thanh Hoa Police of Fire Prevention and Fighting to master the state management of FPF for markets and shopping centers today, to apply solutions to overcome shortcomings, to constantly improve the effectiveness of state management of FPF on markets and shopping centers  in in Thanh Hoa city, Thanh Hóa province. In addition, the research results of the thesis can be used as a reference in the process of teaching and studying at the University of Fire Fighting and Prevention.
 12. Thesis-related publications:Science newspaper : Improving  State management about Fire Fighting and Prevention to the market and Trade center in Thanh Hoa city, Thanh Hóa province –  Published  in Fire prevention and fireting magazine no 132 in July 2020.

                                                                              Signature: Bui Van Vu

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.