THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về Phòng Cháy và Chữa Cháy tại các cơ sở may mặc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Hồng:
 2. Giới tính: Nữ.
 3. Ngày sinh: 14/05/1983.
 4. Nơi sinh: Thị trấn Nam Sách- Nam Sách- Hải Dương.
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2, ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên luận văn.
 7. Tên đề tài luận văn: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về Phòng Cháy và Chữa Cháy tại các cơ sở may mặc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ, Khúc Quang Trung – Phó Trưởng Khoa- Khoa Phòng cháy, trường Đại học phòng cháy chữa cháy.
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền; đã tổng hợp, phân tích thực trạng công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở may mặc trong khu công nghiệp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ các kết quả nghiên cứu, luận văn đã đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao như: Đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc đồng thời phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức và kỹ năng về PCCC của lực lượng CS PCCC&CNCH tại các cơ sở may mặc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, luận văn có thể làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho giáo viên, học viên Trường đại học PCCC và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC&CNCH.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

– Phạm Thị Hồng, Khúc Quang Trung, (2020),“Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC tại các cơ sở may mặc trong khu công nghiệp”, Tạp chí Phòng cháy và Chữa cháy, Số 132, trang 27-29.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: PHAM THI HONG;
 2. Gender: Female.
 3. Date of birth: 14/05/1983;
 4. Place of birth: Nam Sách town, Nam Sách district, Hải Dương province.
 5. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2, dated on September 13th, 2018.
 6. Changes in academic process: Thesis title (List the forms of changes and corresponding times)
 7. Official thesis title: Propagating and disseminating knowledge and skills on Fire Prevention and Fighting at garment facilities in industrial zones in Binh Duong province.
 8. Major: Fire prevention, Fire fighting and Rescue
 9. Code: 8.86.01.13
 10. Supervisors: Dr. KHUC QUANG TRUNG
 11. Summary of the findings of the thesis: Through the research process, the thesis has clarified the theoretical issues of propaganda about fire prevention and fighting for garment facilities in Binh Duong province, the factors affecting the efficiency of fire safety propaganda; the thesis has also synthesized and analyzed the current situation of fire safety propaganda for garment facilities in industrial zones of Binh Duong Fire Police Force. From the research results, the thesis has proposed several feasible solutions such as: Renovating the content and diversifying the forms of fire safety and fire fighting propaganda; improving the quality of the staffs; ensuring means for fire preventiong and fighting propaganda; and coordinating with relevant units which are specialized in propaganda to overcome the limitations and problems, and at the same time promoting the positive aspects achieved in the the Fire Police Force’s propaganda on fire prevention and fighting for garment facilities in Binh Duong province.
 12. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis will contribute to improving the efficiency of the propaganda and dissemination of knowledge and skills on fire prevention and fighting of the Fire Police Force at garment facilities in industrial zones in Binh Duong province. In addition, the thesis can be used as reference and research for teachers, students of the University of Fire Prevention and Fighting and officers whose are working in the field of fire prevention, fire fighting and rescue.

 1. Further research directions, if any: ……………………………………………………………….
 2. Thesis-related publications: ………………………………………………………………………….

– Khuc Quang Trung, Pham Thi Hong (2020), “Research on measures to prevent chemical incidents in Binh Duong province in response to non-traditional security issues”, International Conference on non-traditional security issues, p. 1452-1460.

 

                                                                                    Date: 30/10/2020

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: PHAM THI HONG

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Trường Đại học PCCC họp Tiểu ban Chuyên môn xét tuyển các ứng viên đăng ký Nghiên cứu sinh khóa 2, chuyên ngành PCCC-CNCH
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.