THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Ngọc Dương
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 30/5/1991
 4. Nơi sinh: Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình.
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2, ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứ hộ; Mã số: 8.86.01.13
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Anh – Trường Đại học PCCC.
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn đã tập trung đi sâu nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về công tác kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, đặc biệt tập trung làm rõ các cơ sở pháp lý và các yếu tố chủ yếu, trực tiếp ảnh hưởng, tác động tới hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá một cách khách quan thực trạng tình hình công tác kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong thời gian vừa qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới.
 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Bình thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với các các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo nghiên cứu cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.
 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

– Luận văn Thạc sĩ “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Lại Thị Hồng Chuyên năm 2014.

– Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Văn Công Thành năm 2017.

– Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre” của tác giả Trần Quốc Thái năm 2018.

– Luận văn thạc sĩ “Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định” của tác giả Trần Công Phú năm 2019.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : Nguyen Ngoc Duong
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: 30/5/1991
 4. Place of  birth: Thai Binh
 5. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2 on 13th September 2018 issued by the Rector of the University of Fire fighting an Prevention.
 6. Changes in academic process: None
 7. Official thesis title: Fire prevention and fighting safety inspection of the Fire Prevention and Fighting Police force for petroleum business establishments in Thai Binh province.
 8. Major: Fire prevention, Fire fighting and Rescue 9. Code: 8.86.01.13
 9. Supervisors: Dr. PHAN ANH
 10. Summary of the findings of the thesis: The thesis focused on researching, analyzing and clarifying theoretical issues about the safety inspection of fire prevention and fighting police force for petroleum business establishments, especially focusing on clarifying. legal bases and major factors, directly affecting the effectiveness of the fire safety inspection of the Fire Police force for petroleum business establishments. On that basis, analyzing and assessing objectively the situation of the fire safety inspection of the fire prevention police force for petrol and oil business establishments in the past time.  Since then, proposing a number of solutions to contribute to improving the effectiveness of the fire safety inspection of the fire prevention police force for petroleum business establishments in the coming time.
 11. Practical applicability, if any: The dissertation’s research results help the fire prevention and rescue police force perform well the inspection of safety for fire prevention and fighting for petroleum business establishments in the province. At the same time, Thai Binh can also be used as research reference for teachers, students and practical staff working in fire prevention.
 12. Further research directions, if any: ……………………………………………………………………….
 13. Thesis-related publications: ………………………………………………………………………………….

 

                              Date: 20/10/2020

                                                                   Signature: …………………

                                                                        Full name: NGUYEN NGOC DUONG

LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai