THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

1.Họ và tên học viên: NGUYỄN QUANG TRUNG;

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 12/02/1993.

4. Nơi sinh: Xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1192/QĐ-T34-P2, ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ, Nguyễn Đức Việt – Trưởng khoa Phòng cháy, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy tại khu công nghiệp; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên. Từ đó, luận văn đã đưa ra dự báo tình hình, những định hướng mới và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác Phòng cháy, chữa cháy.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: NGUYEN QUANG TRUNG; 2. Sex: Male.
 2. Date of birth: 12/02/1993;
 3. Place of birth: Toan Thang, Kim Dong, Hung Yen.
 4. Admission decision number: 1192/QD-T34-P2 September 13, 2018 of the Rector of the University of Fire Prevention and Fighting
 5. Changes in academic process: None
 6. Official thesis title: Operation of fire prevention and fighting forces on site in Thang Long II industrial park, Hung Yen province.
 7. Major: Fire prevention, fighting and rescue; Code: 8.86.01.13
 8. Supervisors: Dr. Nguyen Duc Viet, The Head of Faculty of Fire Prevention, University of Fire Prevention and Fighting.
 9. Summary of the findings of the thesis: Thesis topic clarifies the theoretical issues about the activities of the fire prevention and fighting force in the industrial park, analyzes and evaluates the characteristics of the situation and the current status of the fire prevention and fighting forces in Thang Long II Industrial Park, Hung Yen province.Then, the thesis has made forecasts of situation, new directions and proposed solutions to improve the efficiency of the fire prevention and fighting force in Thang Long II industrial park, Hung Yen province.
 10. Practical applicability, if any: The research results of the thesis not only contributes to improving the efficiency of the fire prevention and fighting force in Thang Long II industrial park, Hung Yen province but also is refence material, serving scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical staff working in fire prevention and fighting.
 11. Further research directions, if any: ……………………………………………………………………….
 12. Thesis-related publications: ………………………………………………………………………………….

         (List them in chronological order)

 

                                                                                    Date: 20/10/2020

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: NGUYEN QUANG TRUNG

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh