THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Họ tên học viên: Đặng Xuân Thủy

2. Giới tính: Nam

3.Ngày sinh: 02/4/1979

4.Nơi sinh: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

5.Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ số: 2260/QĐ-T34-P2 ngày 06tháng12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Trường Đại học PCCC

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến quan hệ phối hợp giữa các chủ thể trong tuyên truyền PCCC và CNCH.

– Luận văn khảo sát, đánh giá tổng quát tình hình quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền PCCC và CNCH.

– Luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền PCCC và CNCH.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn được sử dụng làm tài liệu để nghiên cứu, tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập trong Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

– Những giải pháp luận văn đưa ra có thể được vận dụng để nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền PCCC và CNCH.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:Quan hệ hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Tạp chí PCCC, số 135, tháng 10/2020, trang 21-22.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: Dang Xuan Thuy
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: April 2, 1979
 4. Place of birth: Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi
 5. Admission decision number: No. 2260 / QD-T34-P2 dated December 6, 2019 of the Rector of the University of Fire Prevention and Fighting
 6. Changes in academic process: No
 7. Official thesis title: The coordination relationship between Hanoi City Police and VOV Traffic Channel in propaganda about fire prevention, fighting and rescue,salvage.
 8. Major: Fire prevention, fighting and rescue, salvage;

Code: 8.86.01.13

 1. Supervisors: Dr. Nguyen Thanh Long, University of Fire Prevention and Fighting
 2. Summary of the findings of the thesis:

– Thesis researches theoretical issues related to the coordination relationship between subjects in fire prevention, fighting, and rescue,salvagepropaganda.

– Thesis survey, general assessment of the coordination between Hanoi Police and the VOV Traffic Channel in propaganda about fire prevention, fighting and rescue,salvage.

– Thesis proposes a number of solutions to improve the coordination between the Hanoi Police and the VOV Traffic Channel in propaganda about fire prevention, fighting, and rescue, salvage.

 1. Practical applicability, if any:

– The thesis used as a document for research, reference for research and study in the University of Fire Prevention and Fighting.

– The solutions proposed by the thesis can be used to improve the effectiveness of the relationship between the Hanoi Police and the VOV Traffic Channel in propaganda about fire prevention, fighting and rescue,salvage.

 1. Further research directions, if any: No
 2. The published works related to the thesis: The relationship between Hanoi Police and the VOV Traffic Channel in propaganda about fire prevention, fighting and rescue, salvage,Journal of Fire, No. 135, October 2020, pages 21-22.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu đô thị cổ Hội An tỉnh Quảng Nam