THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Thanh Nguyên
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 17/12/1990
 4. Nơi sinh: Hóc Môn, TP HCM
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1192/ QĐ-T34-P2, Ngày 13 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Mã số: 8.86.01.13
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Xã Hội – Nguyên Phó Hiệu trưởng – Trường Đại học PCCC
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp; phân tích đánh giá được đặc điểm của các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình và thực trạng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, rút ra được những ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó; luận văn cũng phân tích, dự báo tình hình, đánh giá các tác động đến hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp, đồng thời đề ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như đề xuất văn bản; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; Tăng cường đủ lực lượng, trang bị phương tiện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy… Những giải pháp này nếu được triển khai đồng bộ trong thực tiễn sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận văn có thể áp dụng vào thực tiễn trong công tác tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, luận văn còn có thể làm tài liệu tham khảo và áp dụng trong công tác tổ chức quản lý hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh khác.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : Đỗ Thị Thanh Nguyên
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: December 17, 1990
 4. Place of birth: Hoc Mon district, Ho Chi Minh city
 5. Admission decision number: 1192/QD-T34-P2 dated September 13, 2018 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting
 6. Changes in academic process: None
 7. Official thesis title: Operation of the grassroots fire prevention and fighting force in industrial zones in Ninh Binh province
 8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue 9. Code: 8.86.01.13
 9. Supervisors: Doctor Nguyen Xa Hoi – Former Vice Rector – University of Fire Fighting and Prevention
 10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has clarified basic theoretical issues about the operation of the grassroots fire prevention and fighting forces in industrial zones; analyzing and evaluating the characteristics of industrial zones in Ninh Binh province and the actual operation of the grassroots fire prevention and fighting forces in the industrial zones in Ninh Binh province, drawing advantages and shortcomings. limitations, the causes of those shortcomings, limitations; The thesis also analyzes, forecast the situation, assesses the impacts on the operation of the grassroots fire prevention and fighting forces in the industrial zones, at the same time proposing solutions to improve the operational efficiency of the grassroots fire prevention and fighting forces in industrial zones in Ninh Binh province as proposed documents; Strengthen propaganda and dissemination of laws and knowledge about fire prevention and fighting; Pay attention to the inspection and urge the observance of regulations and rules on safety for fire prevention and fighting; Organizing training and fostering in fire prevention and fighting operations; Develop and practice fire fighting plans; Strengthen sufficient forces, equip facilities and be ready to perform the task of fire fighting when a fire occurs; Enhance the responsibility of the head of the facility and the Fire department … These solutions, if implemented synchronously in practice, will improve the performance of the fire department. headquarters in industrial zones in Ninh Binh province.

 1. Practical applicability, if any:

The results of the thesis can be applied into practice in the organization and operation of grassroots FPF forces in industrial zones in Ninh Binh province. Besides, the thesis can also be used as a reference and applied in the organization and management of the grassroots FPF force in industrial zones in other provinces.

 1. Further research directions, if any: Operation of grassroots fire prevention and fighting forces in industrial zones.

 

                                                                                    Date: 29/10/2020

                                                                              Signature:

                                                                                   Full name: Đỗ Thị Thanh Nguyên

 

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu đô thị cổ Hội An tỉnh Quảng Nam
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy