THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

 1. Họ và tên học viên: TRẦN BẢO THẮNG 2. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 03 tháng 6 năm 1991
 3. Nơi sinh: Xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
 4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2 ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
 5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 6. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
 7. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13
 8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS Đỗ Ngọc Cẩn.

Chức vụ: Nguyên Phó tổng cục trưởng.

Đơn vị công tác: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

 1. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Trên cơ sở lý luận và thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC trong thời gian tới.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn đưa ra một số giải pháp về tổ chức có khả năng góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và lực lượng Cảnh sát PCCC trong thực tiễn công tác.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

 1. Full name : TRAN BAO THANG………………. 2. Gender: Male
 2. Date of birth: 3rd June 1991………………………. 4. Place of birth: Ninh Binh
 3. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2 on 13th September 2018 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention
 4. Changes in academic process: None
 5. Official thesis title: The fire state management for industrial clusters in Nam Dinh province.
 6. Major: Fire prevention and fighting and rescue. Code: 8.86.01.13
 7. Scientific instructors: Asscociate Professor and Doctor of Science Do Ngoc Can

Working unit: University of Fire Prevention and Fighting

 1. Supervisors:

The thesis includes 3 main content: The theoretical issues of the fire state management for industrial clusters; investigating, analyzing and evaluating the reality of the fire state management for industrial clusters located in Nam Dinh province within functions of fire police force, next, the researcher examinate the advantages, limitations, causes of those limitations and forecast the situation of this state management in near future; on those basis, some solutions was represent to enhance the quality of the fire state management for industrial clusters located in Nam Dinh province in near future.

 1. Summary of the findings of the thesis:

The results of research is able to contribute effectively to enhance the quality of the fire state management for industrial clusters located in Nam Dinh province; besides, the thesis is a sciential document for researching, teaching and learning in the University of Fire Prevention and Fighting.

 1. Practical applicability, if any: ……………………………………………………………………………….
 2. Further research directions, if any: ……………………………………………………………………….
 3. Thesis-related publications: …………………… ……………………………………………………………

                                                                                   Date: ………………………

                                                                             Signature: ………………….

                                                                                   Full name: …………………

Giáo viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Trường Đại học PCCC họp Tiểu ban Chuyên môn xét tuyển các ứng viên đăng ký Nghiên cứu sinh khóa 2, chuyên ngành PCCC-CNCH
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.